75. výročie SNP je stále vzorom národného zjednotenia

Rôzne historické jubileá, ktoré si na Slovensku pripomíname, nám dávajú príležitosť na zamyslenie sa, a v konečnom dôsledku by mali byť jedným z dôležitých momentov budovania a rozvíjania nášho vlasteneckého cítenia a historickej pamäte. Slováci nemôžu byť hrdým národom bez toho, aby objektívne poznali vlastnú históriu a ctili si obete i odkaz svojich predkov. Obdobie posledných troch desaťročí je žiaľ zásluhou vládnucich politických elít svedectvom cieleného deformovania a prekrúcania práve modernej národnej i Európskej histórie.

Dnes sme svedkami aj dehonestovania významu Slovenského národného povstania, ktoré je zo strany určitých skupín označované za komunistický puč proti slovenskej štátnosti. Partizáni, ktorí neváhali obetovať vlastný život a bez zaváhania sa postavili proti fašizmu, sú často označovaní za banditov, rabujúcich, znásilňujúcich ženy a terorizujúcich civilné obyvateľstvo. Nie je to tak dávno, keď na budove krajského sídla v Banskej Bystrici, bola v deň výročia SNP na pokyn župana vyvesená čierna zástava ako tichý, avšak viditeľný protest proti tejto historickej udalosti. Je úplne evidentné, že je v celoeurópskom a možno aj v celosvetovom kontexte prítomná živá, intenzívna a cieľavedomá snaha, prekrútiť dejiny druhej svetovej vojny a vymazať z nich rozhodujúci podiel krajín bývalého Sovietskeho zväzu na porážke fašistického Nemecka. Jedným z prostriedkov je nezmyselná, neopodstatnená a tendenčná rusofóbia. Potvrdzuje to aj nedávne stretnutie lídrov USA a Európskych krajín pri príležitosti 75. výročia vylodenia spojencov v Normandii. Poľutovaniahodné bolo, že na tak významné stretnutie neboli pozvaní zástupcovia Ruskej federácie. Pamätnou však ostane fotografia politických lídrov z mnohých krajín, na ktorej chýba ruský prezident Putin, ale nechýba na nej vysmiata nemecká kancelárka Merkelová. Je to jasný dôkaz snahy o manipulovanie dejín druhej svetovej vojny. Zneváženie víťazov ! Je to snaha vnútiť do mysle mladej generácie vykonštruovaný obraz najnovšej histórie v ktorej niet miesta pre Slovanov, pre komunistov, ľavičiarov a skutočných demokratov. Ide o snahu vytvoriť v ich vedomí božský obraz hrdinstva západnej neoliberálnej demokracie predstavovanej predovšetkým USA a ich európskymi spojencami.
Výsledkom týchto procesov je nielen deformovaná historická pamäť, strata vlasteneckého cítenia, ale aj fakt výrazného posilňovania extrémistických až neofašistických politických prúdov v celej Európe, čo dnes najmarkantnejšie vidieť na blízkej Ukrajine. Zjednodušene povedané, deformovaný výklad moderných dejín je premyslenou súčasťou ovládania a zotročovania národov Európy, rozvrátenia ich kultúrneho povedomia i kresťanských tradícií. Ide o sofistikovanú snahu vykoreniť úprimný vlastenecký cit a relativizovať všetky skutočné hodnoty.
V kontexte dejín druhej svetovej vojny je pre nás Slovákov najvýznamnejšou a najhrdinskejšou udalosťou Slovenské národné povstanie, ktorého 75. výročie si v tomto roku pripomíname. Nebyť SNP boli by Slováci porazeným a spoluzodpovedným národom za zverstvá páchané v druhej svetovej vojne. Dovolím si tvrdiť, že popri veľkomoravskej, či štúrovskej tradícií, je jedným z hlavných kameňov našej národnej identity, ktorú je potrebné zachovávať a chrániť. Slovenské národné povstanie možno vnímať ako prejav toho, že Slováci sú národom. Možno ho vnímať ako pokračovanie dejinného zápasu za národnú suverenitu a hľadanie nového štátoprávneho usporiadania Slovákov. Dnes v globalizovanej Európe tieto hodnoty strácame.

SNP sa stalo dôkazom kultúrnej a morálnej vyspelosti a samozrejme odvahy slovenského národa. Bolo druhým najväčším povstaním proti fašizmu v Európe. Realizovalo sa za veľmi významnej medzinárodnej podpory – osemtisíc zahraničných bojovníkov reprezentujúcich 33 národov a národností.

Dôležité je, že bolo výsledkom spolupráce rozhodujúcich antifašistických politických prúdov, (predovšetkým) komunistov a demokratov, (ako aj) príslušníkov cirkvi a občianskeho odboja. Takáto ukážková spolupráca a politická jednota v záujme národa je dnes len ilúziou. Je ilúziou preto, že dnešných vplyvných politikov nezaujíma národ a človek, ale len vlastný prospech. Neváhajú zapredať všetko, za čo bojovali ich predkovia. Nielen zapredať, ale rozvrátiť a zničiť.

Po roku 1989 sa mnohí politici usilujú vo svojich slávnostných vystúpeniach pri príležitostí výročí SNP hľadať paralelu, medzi SNP a súčasnosťou. Žalostne ju nachádzajú v prepojení hrdinstva bojovníkov SNP s hrdinstvom dnešných žoldnierov na „mierových„ misiách v bývalej Juhoslávii, Iraku, Afganistane, Lýbii, Sýrii a podobne. Hľadajú ju v službe vojakov NATO chrániť „demokratickú“ Európu pred „nedemokratickým“ Ruskom a v boji proti západom splodenému terorizmu. Je potrebné pripomenúť, že organizátori a účastníci SNP, ako aj celého protifašistického odboja, bojovali za slobodu, mier a skutočné demokratické hodnoty. Je to úplne v rozpore s dnešnými, tzv. mierovými misiami, vedenými USA a jeho spojencami v záujme udržania a rozširovania moci kapitálu. Je nesporné, že v SNP sa bojovalo aj za lepší, spravodlivý svet, za spravodlivejšie usporiadanie spoločenských pomerov, čo nekorešponduje s politikou ostatných tridsiatich rokov, charakterizovaných lúpením, korupciou a uvrhnutím mnohých ľudí do zložitej sociálnej situácie.

V snahe poznať históriu, som presvedčený o tom, že práve v Slovenskom národnom povstaní je priam geneticky zakódovaná podstata slovenského národa, ktorá nás môže zorientovať aj v križovatkách budúcnosti. Tá podstata, ktorá sa dnes prehliada, zamlčuje a deformuje. Sú v nej obsiahnuté také spoločenské hodnoty, ako je snaha o národnú suverenitu a štátnosť, vlastenectvo, túžba po mieri, po sociálnom pokroku, slovanstvo ako aj snaha o úprimnú a vzájomne prospešnú spoluprácu s inými národmi a štátmi. Je v nej obsiahnutá aj silná snaha o sociálnu spravodlivosť. Všetky uvedené hodnoty sú v hrubom rozpore z ďalším smerovaním Slovenska, ktoré sa dnes hlási k západným neoliberálnym hodnotám, k transatlantickému spoločenstvu, či k Európskej únii, potláčajúcej práva národov. Na Slovensku, podobne ako v iných krajinách Európy, silnejú neoliberálne i extrémistické politické prúdy, ktoré môžu významným spôsobom otriasť celou kultúrno-historickou tradíciou Slovenska, už dnes komplikovanou sociálnou situáciou v spoločnosti a v konečnom dôsledku môžu reálne ohroziť aj európsku bezpečnosť.

75. výročie SNP je o oslave hrdinskej minulosti. Malo by však byť predovšetkým výrazným impulzom k naplneniu jeho základného odkazu – k zjednoteniu vlasteneckých a ľavicovo zmýšľajúcich síl na dnešnom Slovensku.

Jozef Hrdlička, predseda KSS
August 2019

By |2019-08-28T09:01:45+00:00august 28, 2019|Články|0 Comments

Leave A Comment