1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Musíme zásadne zmeniť zdravotníctvo v prospech občana

2016-02-02 MUDr. Anna Sotáková
.
xxxxxPo roku 1989 sa zdravie stalo tovarom a zdravotníctvo biznisom pre finančné skupiny. KSS na základe zmien, ktoré sa diali v spoločnosti ako jediná poukázala na to, že ponovembrové vlády nemali v úmysle robiť reformy v zdravotníctve pre prospech občana, ale sledovali celkom iné ciele. Umožnili vytvoriť súkromno vlastnícky monopol v zdravotníctve a vytvoriť tak kanál nepretržitého finančného toku do domácich a zahraničných rúk.
yyyyySúčasný zdravotnícky systém na Slovensku je výsledkom zlyhania politikov, ktorí spôsobili dehonestáciu a úpadok celého zdravotníctva. Deficit medzi príjmami a výdavkami sa každoročnej zväčšuje, finančné prostriedky sú vynakladané neúčelne, čoho dôsledkom je nárast zadlženosti zdravotníckych zariadení. Na vine nie sú lekári, zdravotné sestry a pacienti, ale politický systém. Zdravotné systémy môžu fungovať len so zdravotníckymi pracovníkmi. Základným pilierom poskytovania zdravotnej starostlivosti je všeobecný lekár, ktorý je účinným poskytovateľom a koordinátorom zdravotnej starostlivosti. Na zlepšenie finančnej situácie v ich ambulanciách budeme presadzovať zvýšenie podielu z celkových zdrojov alokovaných pre zdravotníctvo z dnešných 4% na 6%(priemer v EÚ je 8%)
yyyyyMy nepodporíme plánované vytvorenie novej plošnej sieťovej štruktúry- siete centier integrovanej starostlivosti. Podstatou tohto kroku je rušenie doterajších ambulancii všeobecných lekárov, ich presun do nových cca 140 centier vybudovaných z eurofondov. Dnešné ambulancie 2000 lekárov sa premenia na odvetvie vytvárania zisku zo zdravotných odvodov pre nového majiteľa, s menšou dostupnosťou najmä pre pacientov starých a chudobných.
yyyyyNepripustíme privatizovanie ekonomicky lukratívnych činností v zdravotníctve a budeme trvať na ich navrátení späť do nemocníc.
yyyyyBudeme žiadať, aby zdravotná starostlivosť na úrovni súčasných poznatkov medicíny sa poskytovala na území celej republiky rovnako, aby sa nevyskytovali regionálne rozdiely a bola dostupná pre všetky skupiny obyvateľov Slovenska. Okamžite je potrebné zastaviť rušenie lôžkových oddelení iba na podklade ekonomických výsledkov.
yyyyyNašim cieľom je dosiahnutím zdravého životného a pracovného prostredie, kvalitnými potraviny z domácej produkcie, preventívnymi kardiovaskulárnymi a onkologickými programami, starostlivosťou o deti, ženy, seniorov a marginalizované skupiny tieto takmer 10 ročné rozdiely znížiť.
.
xxxxxKSS bude presadzovať , aby všetkým občanom Slovenska bola poskytovaná bezplatná komplexná zdravotná starostlivosť , tak ako to bolo pred rokom 1989.
.
MUDr. Anna Sotáková,
kandidátka na poslankyňu do NR SR
.