Program

Aktualizácia postupu po VII. zjazde KSS

(schválené VII. Zjazdom KSS dňa 5. februára 2011 v Lučenci)

Mnohé vyjadrenia jednotlivých členov strany, ale i sympatizujúcich nestraníkov, výročné rokovania, ale aj analýzy potvrdzujú, že väčšina smerovaní vytýčených na mimoriadnom i VI. zjazde KSS bola správna. Z uvedených záverov je možné konštatovať a bolo by to aj najjednoduchšie pre dnešný zjazd stanoviť, že smerovanie činnosti KSS po VII. zjazde  by sa malo uberať dôsledným napĺňaním záverov predchádzajúcich dvoch zjazdov strany.

K tomu je nevyhnutný energickejší a náročnejší postup vedenia strany, teda ÚV KSS, jeho Predsedníctva, vyššia náročnosť voči nižším stupňom, väčšia pružnosť, ale aj nekompromisnosť a otvorenosť na jednotlivých stupňoch straníckej výstavby, v samotnej členskej základni tak, ako si to skutočný triedny boj v podmienkach reálneho kapitalizmu vyžaduje.

Skúsenosť po VI. zjazde však ukázala, že vytýčené ťažké a početné úlohy nedokážeme súčasnými silami a možnosťami strany naplniť do dôsledkov. Racionálne, ale aj efektívne bude, ak si realisticky vytýčime priority, ktoré budú stáť v centre pozornosti celej strany a ich naplňovaním v konkrétnej spoločensko-politickej situácii budeme usilovať o pozitívny posun v postavení KSS na politickej scéne Slovenska, ako aj o výrazné zvýšenie akcieschopnosti strany.

Ak sa zhodneme s hodnotením uvedeným v Správe o činnosti, prednesenej na dnešnom zjazde, s ohľadom na situáciu v spoločnosti a stav verejnej mienky občanov, pracujúcich, nezamestnaných, študentov, dôchodcov a ďalších skupín, mali by sme sa bezprostredne po zjazde zamerať na nasledujúce činnosti a oblasti:

1. Za prvoradú úlohu a cieľ nášho snaženia v najbližšej etape považovať prebúdzanie  občanov Slovenska od politickej ľahostajnosti k protestu a odporu voči tomuto kapitalistickému systému.

Mimochodom, ako inšpirácia nám môžu poslúžiť skúsenosti samotného zakladateľa Ruskej sociálno – demokratickej robotníckej strany V.I.Lenina , ktorý v roku 1903 v Liste do redakcie Iskry písal, že je treba široké masy postupne dvíhať od politickej ľahostajnosti k protestu a zápasu, od všeobecného ducha protestu k uvedomelému prijatiu našich názorov, od prijatia týchto názorov k podpore hnutia, od podpory hnutia k organizovanej účasti v strane.

Aktuálnosť uvedenej úlohy vyplýva z poznania postojov,názorov a celkovej verejnej mienky občanov a pracujúcich na Slovensku, ktoré sa takto sformovali v dôsledku objektívnych faktorov vývoja po roku 1989, ale aj v dôsledku zámerného, cieľavedomého pôsobenia politiky vládnucich kruhov, s využitím hlavne médií, politických strán, spoločenských organizácií, občianskych združení a iných inštitúcií.

V podmienkach totálnej mediálnej blokády a ignorovania našej strany, pretrvávajúceho silného oficiálneho
i neoficiálneho antikomunizmu, klamania a zavádzania občanov ostávajú nám  na dosahovanie vytýčeného cieľa nasledujúce prostriedky:

–     periodikum KROKY a iné príležitostné tlačoviny strany;

–     internetové formy komunikácie s občanmi;

–     agitačná a propagačná činnosť  ZO, OV, KV a každého člena KSS v miestach ich pôsobenia;

–     praktická činnosť straníckych organizácii a orgánov jednotlivých stupňov v miestach a regiónoch;

–     podpora, pomoc a organizovaná účasť komunistov a sympatizantov na zápase za ekonomické záujmy pracujúcich – na protestných zhromaždeniach, štrajkoch, mítingoch organizovaných odbormi, ale aj pôsobením KSS medzi pracujúcimi;

Zároveň je však potrebné podotknúť, že aj vyššie uvedené prostriedky a činnosti je nutné ďalej skvalitňovať, zapájať do nich stále širší okruh ľudí a zabezpečovať ich profesionálnu úroveň.

Periodikum KROKY, príležitostné tlačoviny strany a internet

Na zabezpečenie ich aktuálnosti, pestrosti, rôznorodosti informácií čo do obsahu, foriem a pokrytia jednotlivých miest a regiónov Slovenska, vyčleniť pravidelných  dopisovateľov z jednotlivých krajov, alebo okresov, ktorí budú zabezpečovať príspevky z okruhu pôsobnosti daných organizácií. Dopisovatelia budú zodpovedať za svoju činnosť príslušnému straníckemu orgánu, ktorý ich vyčlenil a ich činnosť bude koordinovaná redakčnými radami Krokov, Vnútrostraníckeho spravodaja, jednotlivých foriem internetovej komunikácie, ktoré budú pracovať podľa spracovaných rámcových plánov a konkrétneho vývoja situácie.

Vytvoriť redakčné rady jednotlivých mediálnych prostriedkov, ktoré sa budú zodpovedať ÚV a budú garantom rešpektovania hlavnej línie politiky strany v zmysle Programu strany, záverov zjazdu a uznesení ÚV KSS vo svojich výstupoch.

Na  skvalitnenie internetovej stránky je potrebné okrem zmeny dizajnu a štruktúry zlepšiť prispievateľskú činnosť samotných členov Predsedníctva a ÚV KSS. Nevyhnutné je tiež zabezpečiť pravidelné príspevky z miest a regiónov.

Ak budú ponechané alebo rozširované internetové stránky krajských alebo okresných organizácii, ich redakčné rady schváli príslušný stranícky orgán, ktorý zabezpečí kontrolu nad výstupmi na stránke v zmysle oficiálnej línie politiky strany a bude za ne zodpovedať.

Agitačná a propagačná činnosť straníckych organizácii a orgánov a ich praktická činnosť

Dané oblasti činnosti straníckych organizácii, orgánov, ale aj jednotlivých členov KSS sa musia výrazne zintenzívniť, skvalitniť a uskutočňovať s určitou plánovitosťou, s pružným reagovaním na vývoj situácie i na meniace sa možnosti a príležitosti. Je jasné, že ich treba prispôsobiť podmienkam v miestach a regiónoch. Je však nutné zdôrazniť, že sa nemôžu obmedziť na nostalgiu, len na spomienky na minulosť- to znamená len na oslavy významných výročí, sviatkov a historických udalostí, kladenia vencov. Mali by
byť spájané predovšetkým so súčasnosťou, reagovať na zhoršujúce sa postavenie pracujúcich, zväčšovanie rozdielov medzi majetnou triedou buržoázie a zhoršovaním kvality života pracujúcich občanov, dôchodcov, ale aj mladých rodín s deťmi a ďalších skupín obyvateľstva. Je potrebné reagovať na prepúšťanie zamestnancov, znižovanie ich mzdy a príjmov, celkové zlé pracovné podmienky, vzťahy zamestnávateľov a manažmentu k zamestnancom, ale aj na zneužívanie financií štátu a samospráv na obohacovanie sa úzkeho vybraného okruhu podnikateľov, ale aj iných osôb.

Okrem agitácie, osobného kontaktu, stretávania sa a diskusii s občanmi je potrebné využiť i vlastné  materiály spracované a vydávané na úrovni okresov i krajov. Pri včasnom spracovaní väčšieho množstva príspevkov naraz ku konkrétnej miestnej či regionálnej problematike a objednaní za úhradu aspoň 300 kusov novín Kroky pre konkrétnu organizáciu /región/ je možné túto problematiku zaradiť aj do periodika Kroky.

2. Zvýšiť ideovú a politickú pripravenosť členov a funkcionárov strany

Od novembrového prevratu v roku 1989 sa ideové vzdelávanie, až na výnimky, vytratilo zo straníckeho života. Súčasný stav je alarmujúci. Potvrdzujú to aj poznatky z postojov a správania sa niektorých našich členov pri jednotlivých voľbách v predchádzajúcich rokoch, ktorí sa mnohokrát ťažko orientovali medzi programami komunistických a sociálnodemokratických  kandidátov a ich voľbou, pri organizovaní petičných akcií  KSS, do ktorých ich samotných bolo potrebné presviedčať.

Súčasný program a ciele KSS sa odvíjajú od tvorcov marxistického učenia a vodcov proletariátu Marxa, Engelsa a Lenina, zo skúseností medzinárodného komunistického hnutia v  zápase proti kapitálu a vykorisťovaniu. KSS nadväzuje na všetko pozitívne, čo sa pre oslobodenie ľudstva spod útlaku svetového kapitalizmu vykonalo, chce a musí sa poučiť i z neúspechov a chýb, aby sme mohli sústavne a rozvážne postupovať v plnení nášho programu, zjednocovať všetko pokrokové, revolučné, čo v terajšej etape existuje. Plnenie daného cieľa je dôležitou podmienkou na uskutočňovanie agitačnej a propagačnej práce medzi pracujúcimi, ako aj ďalších činností uvedených v predchádzajúcom bode. Naše poznanie potrebnosti ideového vzdelávania potvrdzujú aj tieto pamätné slová Fridricha Engelsa:

„Od tých čias, čo sa stal socializmus vedou, má sa ako veda pestovať, to znamená, že sa musí študovať.“

Súčasná situácia si vyžaduje premyslieť, navrhnúť a uviesť do praxe možnosti a formy vzdelávania v záujme ideového rastu členov. V mestách a obciach, kde existujú väčšie základné organizácie, zabezpečiť  ideové vzdelávania v rámci členských schôdzí a kde táto možnosť nie je, pristúpiť k osobnému štúdiu. Zovšeobecniť skúsenosti niektorých organizácií v tejto oblasti, napríklad takých, ako je v Spišskej Novej Vsi alebo aj iných a na ukončenie jednotlivých etáp straníckeho vzdelávania organizovať diskusie alebo semináre. Uvedené vzdelávanie bude potrebné usmerniť obsahovo z centra a zabezpečiť k nemu aspoň základnú potrebnú literatúru alebo články a state, ktoré budú danému vzdelávaniu napomáhať.

Je potrebné zdôrazniť, že v tomto vzdelávaní nesmie ísť len o nejaké učenie sa a opakovanie naučených formuliek, ale o schopnosť využívať poznatky marxizmu-leninizmu v praxi súčasného politického zápasu. Presne v zmysle odkazu samotných tvorcov: „Naše učenie nie je dogma, ale návod na činnosť- tak hovorili vždy Marx a Engels.“ Lenin v apríli 1917 v Listoch o taktike zdôrazňuje: „Teraz je  nevyhnutné osvojiť si nespornú pravdu, že marxizmus musí brať do úvahy skutočný život, presné fakty reality a nepokračovať držať sa teórie včerajška, ktorá tak, ako každá teória v lepšom prípade len načrtáva základné, všeobecné, len sa približuje k zachyteniu zložitosti života“.

Usmerňovaním a koordináciou ideovej výchovy sa musí zaoberať vyčlenená ideologická komisia alebo sekcia/skupina/ ÚV KSS, zložená z členov ÚV a vybraných odborníkov z radov KSS, ktorá bude mať stanovené kompetencie  pridelené jej z ÚV KSS. Do doby zriadenia takej komisie a spracovania uceleného programu straníckeho vzdelávania je toto potrebné začať realizovať v podmienkach ZO a v okresných organizáciách ihneď, k tematike  podľa vlastného uváženia. Ucelená koncepcia straníckeho vzdelávania by sa mala začať realizovať najneskôr  od januára 2012.

3.Vypracovať postoj KSS k dôležitým etapám minulosti strany, spracovať aspoň základný náčrt charakteristiky alternatívneho spoločenského systému – socializmu, ktorý v programe strany ako strategický cieľ ponúkame pracujúcim a občanom.

Jedným z vážnych dôvodov odmeraného, až odmietavého postoja občanov ku Komunistickej strane Slovenska je nekritický postoj nás komunistov i našich predchodcov k  etape výstavby socializmu, na čele ktorého bola KSS /KSČ/. Zamlčovanie a popieranie akýchkoľvek nedostatkov, problémov i subjektívnych chýb, vyhýbanie sa otvorenému a kritickému postoju k niektorým problémom, ktorých sme si vedomí
i my sami, budí nedôveru ku KSS, sťažuje pozíciu našej strany v súperení s inými stranami, ale aj zväzuje ruky funkcionárom strany i radovým členom pri mediálnych vystúpeniach, ale aj pri diskusiách s občanmi.

Na druhej strane nedostatok argumentov v hodnotení jednotlivých etáp, zrovnanie predvojnového kapitalistického štátu a povojnovej úrovne socialistického Slovenska a podmienok života väčšiny občanov, ale aj so súčasným stavom kvality života, sťažuje agitačnú prácu a propagáciu politiky strany za celé obdobie jej existencie, ale aj v danom momente.

Neexistencia takéhoto uceleného materiálu vytvára priestor pre antikomunistické jednostranné skresľovanie historických skutočností, klamanie a ohováranie, ale aj váhanie sympatizantov a ľavicovo zmýšľajúcich ľudí, či majú alebo nemajú dôverovať komunistom a ich politike.

Druhým dôvodom, ktorý odrádza pracujúcich od podpory politiky KSS, je určitá všeobecnosť a neurčitosť budúcnosti, ktorú im v programe strany aj vo volebných programoch ponúkame. Deklarujeme cestu k socializmu, ktorú mnohí z nich chápu ako socializmus 50-tych až 80-tych rokov, kritizovaný, spochybňovaný a zosmiešňovaný našimi protivníkmi, ale aj zažitý časťou našich občanov. Občas nevýrazne tvrdíme, že nechceme naspäť, ale „vpred k socializmu“, avšak nemáme ani my ucelenú predstavu aspoň o základných princípoch fungovania takéhoto nového spoločenského systému, aj s rešpektovaním skúseností z nedávnej minulosti. Občania, ani tí pracujúci a vykorisťovaní, nechcú teda „kupovať mačku vo vreci“ a voliť si niečo neisté a neurčité čo súvisí s komunistami, ale vyberajú „menšie zlo“, a to je ten sľubovaný „sociálny štát“, ktorý v skutočnosti vôbec nie je sociálny, ale typický kapitalistický.

Na spracovanie uvedených oblastí je potrebné stanoviť dve pracovné skupiny alebo komisie, ktoré budú zriadené osobitne, alebo ako dve sekcie jednej skupiny. Mali by pozostávať z odborne zdatných členov ÚV KSS, rozšírené o členov a spolupracovníkov z radov KSS i nestraníkov. Termín na spracovanie prvých záverov k jednotlivým oblastiam by nemal byť dlhší ako dva roky od VII. zjazdu KSS. Ich práca nebude samozrejme začínať od nuly, ale budú využívať už existujúce spracované materiály, ktoré môžeme využiť so súhlasom KSČM, KS Ruskej federácie, KS Grécka i iných komunistických a robotníckych strán, ale aj dielčie materiály, ktoré boli spracované v KSS.

4. Aktualizovať Program strany

Komunistická strana Slovenska má dobrý program strany, ktorý bol schválený na 1.zjazde v roku 1994. Skúsenosti z doterajšej činnosti, ohlasy pracujúcich a občanov na politiku strany, zaznamenané neúspechy, ale aj požiadavka skvalitniť vyššie uvedené tri úlohy činnosti strany však vyžaduje tento program aktualizovať. Sú v ňom body a formulácie, ktoré vyžadujú prehodnotenie, spresnenie, doplnenie, preformulovanie a niektoré body už nezodpovedajú situácii, ktorá sa za 16 rokov zmenila. Sú okruhy problémov, ktoré sa dotýkajú činnosti strany a nie je o nich v programe zmienka.

Bude preto nevyhnutné aktualizovať daný program. Jeho aktualizáciou by sa tiež mala zaoberať pracovná skupina zostavená v krátkej dobe po zjazde, ktorá by mala úzko spolupracovať so skupinami vytvorenými na teoretickú prácu /hodnotenie minulosti a náčrt socializmu ako spoločensko – ekonomického systému/. Je potrebné zvážiť, či by súčasťou prípravy daného dokumentu nemala byť vnútrostranícka diskusia a pripomienkovanie programových bodov, prípadne či sa jeho tvorbou priebežne nezaoberať na 1-2 teoretických celostraníckych konferenciách.

5. Zvýšiť akcieschopnosti straníckych orgánov a organizácii

Dostatočne podrobné hodnotenie úrovne vnútrostraníckeho života v Správe o činnosti i úvodné konštatovanie v tomto materiáli jasne naznačili, že jednou z hlavných príčin nenaplnenia cieľov vytýčených na mimoriadnom i VI. zjazde KSS bola nepostačujúca akcieschopnosť straníckych orgánov a organizácii. V čom spočívala a ako sa prejavovala, bolo tiež podrobne hodnotené.

Na zabezpečenie nápravy v danej oblasti, ktorá je však predpokladom naplnenia všetkých cieľov a postupov vytýčených na dnešnom zjazde a ktoré nám ostávajú ako „resty“ z predchádzajúcich dvoch zjazdov, nie je potrebné vymýšľať nič nové. Je nevyhnutné sa len vrátiť k naplňovaniu osvedčených zásad a pravidiel, ktoré v stranícko-politickej práci platia a ktoré sú zakotvené aj v Stanovách strany.

Pôjde predovšetkým o tieto:

–  Starostlivo pripravovať všetky rokovania straníckych orgánov a organizácií tak, aby naplnili svoje poslanie a zabezpečili aktivitu ich členov na realizáciu politiky strany v okruhu pôsobnosti konkrétnych organizácií a orgánov a naplňovanie ich kompetencie. Prijímať konkrétne a adresné uznesenia a dôsledne
vyhodnocovať ich plnenie.

–  Poznávať skutočné nálady, názory a postoje občanov, hlavne námedzne pracujúcich, v okruhu pôsobnosti straníckych organizácii, objektívne ich vyhodnocovať a na základe toho prijímať opatrenia pre vlastnú stranícko-politickú prácu, pravdivo informovať vyššie stranícke orgány, prípadne navrhovať opatrenia uskutočniteľné v ich kompetencií.

–  Zabezpečovať objektívne a včasné informovanie „zdola hore“ a „zhora dole“, ako základného predpokladu prijímania správneho rozhodovania, ale aj prehlbovania vzájomnej podpory a jednoty postupu.

–  Podstatne zvýšiť aktivitu a iniciatívu straníckych organizácií a straníckych orgánov v uskutočňovaní opatrení, ktoré zviditeľňujú stranu navonok. Reagovať pritom na aktuálne a najpálčivejšie problémy v miestach a regiónoch, ale aj na plnenie zámerov, ktoré vyplývajú z cieľov politiky strany a úloh prijatých na jednotlivých stupňoch straníckej štruktúry. Táto aktivita a iniciatíva však musí byť v rámcoch jednotnej oficiálnej politiky strany a nesmie viesť k dvoj či viackoľajnosti politiky, ktorá by poškodila a znehodnotila celkové úsilie strany.

–  Porušovanie princípu demokratického centralizmu, ako aj iných princípov a pravidiel zakotvených v  Stanovách strany riešiť energicky, zásadovo, so súdružskou otvorenosťou a principiálnosťou a bez neodôvodnených prieťahov.

–  Nepoľavovať v úsilí o rast členskej základne. Využiť hospodársku krízu a prirodzený rast odporu pracujúcich k súčasnej vládnej moci na ich získavanie do radov KSS alebo aspoň na spoluprácu s KSS.

–  Aktivizovať a zmeniť prístup v práci s mládežou, rozširovať spoluprácu s organizáciami SZM v regiónoch a vytvárať predpoklady pre získavanie mladých ľudí do KSS, systematicky napomáhať ich rozvoju podporou ich aktivít a zapájaním do konkrétnej agitačnej práce medzi občanmi. Ak chceme popri nás vidieť aj mladých, musíme hovoriť ich rečou. Ak sa majú stať naším pokračovateľom, musíme im dať do ich rúk našu budúcnosť. Začať treba tým, že viacerí mladí budú tvoriť jadro straníckych orgánov, vrátane Ústredného výboru.

–  Na zabezpečenie sebestačnosti strany pri financovaní stranícko-politických aktivít a základnej činnosti jej orgánov dodržiavať disciplínu platenia a odvádzania členských príspevkov podľa platnej Smernice pre hospodárenie.

Ako ukazujú naše skúsenosti, skúsenosti komunistických a robotníckych strán v bývalých socialistických krajinách, ale aj inde, jedným zo základných predpokladov ako dosiahnuť ciele našich strán, väčšiu účinnosť pôsobenia, lepšie osloviť pracujúcich, pre ktorých hlavne svoju činnosť vyvíjame, ako dosiahnuť jednotu pôsobenia na domácej i medzinárodnej scéne, je stranícka disciplína.

Nepochopenie skutočnej podstaty demokracie, pseudodemokracia, snaha mnohých sa ku všetkému vyjadrovať, ale už menej sa angažovať v praktickej činnosti /z rôznych dôvodov/, spôsobujú oslabenie účinnosti našej práce, vedú k deformáciám demokratického centralizmu, triešteniu síl a zdaniu nejednotnosti, oslabujú autoritu a dôveryhodnosť strany na verejnosti.

Preto zvyšovanie akcieschopnosti straníckych orgánov a organizácií je priamo podmienené aj vnútrostraníckou disciplínou. Zvlášť vtomto období, kedy okrem netrpezlivých snáh o napredovanie strany a dosiahnutie viditeľných výsledkov, hľadania „právd“, správnych postupov, teoretických zdôvodnení politických krokov sú tu aj snahy našich protivníkov narušiť jednotu, a tým i akcieschopnosť jedinej, skutočne ľavicovej strany, s víziou spravodlivej a humánnej spoločnosti.

Niektoré návrhy úprav Stanov strany by mali preto tiež smerovať na prehĺbenie straníckej disciplíny.  Hoci pred nami bezprostredne nestoja tak náročné úlohy, aké boli pred ruskými boľševikmi v roku 1919, situácia našej strany a v samotnej strane je natoľko zložitá, že inšpiráciou pre postup v danej oblasti môže jednoznačne slúžiť časť uznesenia z VIII. zjazdu strany boľševikov, ktoré konštatuje: „Strana je v takej situácii, kedy najprísnejší centralizmus a prísna disciplína sú absolútnou nevyhnutnosťou. Všetky rozhodnutia vyšších stupňov sú absolútne záväzné pre nižšie. Každé uznesenie musí byť predovšetkým splnené a až potom je prípustné odvolanie k zodpovedajúcemu straníckemu orgánu. V tomto zmysle v strane v danej etape je nevyhnutná priam vojenská disciplína.“. /VIII. zjazd Ruskej komunistickej strany boľševikov, marec 1919

Vyššie uvedené  smerovanie činnosti strany po VII. zjazde KSS uvádza návrhy priorít, ktoré by sme mali plniť bezprostredne po zjazde. Očakávame k nim návrhy, doplnenia a ďalšie reakcie v diskusii, prípadne písomne.

Musíme mať však na pamäti, že pred nami ostáva aj celý rad nesplnených predsavzatí a úloh zo VI. i mimoriadneho zjazdu KSS a tie chceme splniť, pretože sme sa presvedčili, že ich vytýčenie a smerovanie bolo správne.

Program Komunistickej strany Slovenska

(Schválený I. zjazdom KSS 15. mája 1994 v Leviciach)
Robotnícke a komunistické hnutie v 20. storočí významnou mierou prispelo k humanizácii modernej civilizácie. V dôsledku podcenenia niektorých objektívnych zákonitostí spoločenského vývoja a radom chýb a omylov pri jeho riadení sa nepodarilo v európskych socialistických krajinách úspešne zavŕšiť proces budovania sociálne spravodlivej a demokratickej spoločnosti – socializmu. Idea sociálnej spravodlivosti, neformálnej demokracie a reálneho humanizmu je však naďalej túžbou väčšiny ľudstva.

Kapitalizmus, napriek mnohým premenám nedokázal zmeniť svoju podstatu – egoizmus bohatých. Priepasť medzi bohatstvom a biedou sa prehlbuje, sociálne napätie neustále narastá. Vyhrocujú sa globálne problémy, nerovnomernosť vývoja sa zväčšuje, svet sužujú vojnové konflikty, ekologické a  sociálne problémy nadobúdajú katastrofický charakter. Ilúzia spoločnosti všeobecného blahobytu sa rozplynula. Ľudstvo, ak má prežiť, musí hľadať alternatívne riešenia. Skúsenosti z budovania socializmu nadobúdajú v tomto procese novú aktuálnosť.