Staň sa členom

Komunistická strana Slovenska privíta záujem, aktivitu a angažovanosť každého občana Slovenskej republiky, ktorý prejaví záujem stať sa členom KSS. Podmienkou je, aby sa záujemca stotožnil s programom KSS, aby dodržiaval ustanovenia Stanov KSS, aby sa aktívne zúčastňoval práce a aktivít vo svojej základnej organizácii KSS a aby platil členské príspevky v prospech strany v zmysle stanovených podmienok.

Stiahnite si prihlášku za člena KSS – TU. (Prihlášku vyplňte a odovzdajte predsedovi základnej organizácie KSS – miestne príslušnému podľa miesta Vášho trvalého bydliska. Ak nemáte kontakt na príslučného predsedu informujte sa tu: sekr@kss.sk., prípadne tu: admin@kss.sk.)

Stanovy KSS upravujú členstvo v KSS nasledovne :

Členom KSS môže byť každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil vek 18 rokov, uznáva jej program, riadi sa jej stanovami,  plní stranícke uznesenia a pracuje v jednej z jej základných organizácii (ďalej ZO)
alebo ako individuálny člen, platí pravidelne členské príspevky a nie je členom žiadnej inej politickej strany alebo hnutia.

S členstvom v KSS je nezlučiteľná podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potlačovaniu práv a slobôd občanov alebo iná činnosť, ktorá je v rozpore s Listinou základných práv a slobôd občanov a s medzinárodnými dokumentmi o ľudských, občianskych a politických právach, propagáciou násilia, fašizmu,  národnej, národnostnej, rasovej a náboženskej neznášanlivosti a s akoukoľvek formou extrémizmu.

O prijatí do KSS rozhoduje členská schôdza  na základe prihlášky a odporúčania výboru ZO. Členstvo v KSS vzniká prijatím žiadateľa na členskej schôdzi. O prijatí člena, ktorý bol členom  alebo funkcionárom vyšších orgánov iných politických strán alebo hnutí, si ZO KSS vyžiada súhlas vyššieho straníckeho orgánu, bez ktorého nie je možné žiadateľa prerokovať a prijať. Pri prijatí bývalého člena KSS, ktorému bolo členstvo ukončené (ide o členov v KSS prijatých po roku 1992), je nevyhnutný súhlas Predsedníctva ÚV KSS.

Vo výnimočných prípadoch do strany môže byť prijatý občan formou individuálneho členstva. O prijatí občana za člena KSS formou individuálneho členstva, rozhoduje,  po jeho preverení,  Predsedníctvo ÚV KSS. Predsedníctvo ÚV KSS zároveň rozhoduje aj o forme jeho zaradenia do práce v KSS.

Osvedčením o členstve v KSS je členský preukaz KSS vydaný ÚV KSS, ktorý je majetkom strany.

Zánik členstva, zrušenie členstva a vylúčenie zo strany

Členstvo v KSS zaniká vystúpením člena z KSS, vznikom členstva v inej politickej strane alebo hnutí. O zániku členstva alebo o úmrtí člena je informovaná členská schôdza a vyšší stranícky orgán, kde bol člen registrovaný.

K zrušeniu členstva dochádza za pasivitu člena, za neplatenie členských príspevkov po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov, za neúčasť na členských schôdzach a za neplnenie povinností vyplývajúcich z uznesení orgánov KSS. O zrušení členstva rozhoduje po individuálnom posúdení ZO a OV KSS.

Člen môže byť z KSS vylúčený:

  • za narušovanie jednoty strany a porušovanie princípov demokratického centralizmu,
  • za pokusy o vytváranie frakcií alebo skupín vo vnútri strany,
  • za porušovanie zásad práce s vnútrostraníckymi informáciami;
  • za neplnenie uznesení strany a za akékoľvek činnosti namierené proti záujmom strany;
  • za zneužitie straníckych finančných prostriedkov a straníckeho majetku;

O vylúčení člena z KSS môže rozhodovať ZO KSS alebo OV KSS. Rozhodnutie o vylúčení sa prijíma na členskej chôdzi ZO KSS, alebo na zasadnutí príslušného OV KSS. O vylúčení člena z KSS musí rozhodnúť
nadpolovičná väčšina prítomných členov strany prítomných na členskej schôdzi alebo nadpolovičná väčšina prítomných členov OV KSS.

V osobitných prípadoch o vylúčení člena z KSS môže rozhodnúť ÚV KSS. Toto právo sa využíva v prípadoch, keď existujú osobitné dôvody a týka sa členov strany, ktorých činnosť prekračuje rámec zodpovednosti ZO a okresných organizácií KSS, v ktorej je členom.

Člen, ktorý bol vylúčený z KSS, sa môže odvolať proti vylúčeniu z KSS na vyšší stranícky orgán až po ÚV KSS.

Ak sa porušenia Stanov dopustila celá organizácia strany, alebo jej riadiaci orgán, môže dôjsť k rozpusteniu organizácie alebo orgánu a k jej následnej reorganizácii vyšším straníckym orgánom. Na realizáciu takéhoto riešenia je potrebný súhlas ÚV KSS.

Z členstva v KSS a rozhodnutí jej orgánov nesmú vyplývať nijaké skutočnosti, ktoré by členov ovplyvňovali pri výkone ich povolania  alebo funkcie. V prípade, kde to zákon zakazuje alebo kde to vyžaduje verejný záujem, sa členom KSS pozastavuje členstvo v KSS. V prípade pozastavenia členstva z pracovných a profesijných dôvodov  evidenciu vedie Predsedníctvo ÚV KSS.

Na realizácii programových cieľov KSS a rokovaniach straníckych orgánov, okrem   uzavretých,  sa môžu zúčastňovať aj nečlenovia strany – sympatizujúci občania. Po súhlase členskej schôdze títo môžu v diskusii
vyjadrovať aj svoje názory  a predkladať návrhy.

ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV KSS

Všetci členovia KSS sú si rovní, majú rovnaké práva i povinnosti.

Člen strany je povinný:

a) dodržiavať program a stanovy KSS;

b) zúčastňovať sa na schôdzach a na práci svojej ZO, osobne sa zúčastňovať na prijímaní rozhodnutí a na praktickej činnosti svojej ZO KSS,

c) podieľať sa na vypracovávaní  politiky strany v oblasti jemu blízkej profesie a získaných skúseností;

d) plniť uznesenia ZO KSS a vyšších straníckych orgánov nezávisle od svojich názorov; e) vysvetľovať občanom politiku a ideológiu strany;

f) podieľať sa na upevňovaní spojenia strany s občanmi, vzdelávať a organizovať ich;

g) zabezpečovať nárast odberu a šírenia straníckej tlače a periodík vydávaných KSS;

h) podľa svojich možností byť členom a aktívne pracovať v spoločenských a záujmových organizáciách, najmä v odboroch;

ch) študovať stranícku tlač a ďalšie vydávané periodiká s cieľom osvojovania si politiky strany a jej vysvetľovaní občanom, brániť ju pred nespravodlivou kritikou;

i) snažiť sa nepretržite prehlbovať vedomosti z oblasti teórie marxizmu – leninizmu  na zvýšenie svojej ideovo – vzdelávacej a politickej úrovne tak, aby bol schopný dôsledne realizovať  svoje avantgardné postavenie a bojovať s buržoáznou teóriou, s pravými a „ľavými“ úchylkami od teórie marxizmu – leninizmu;

j) aktívne bojovať za ideovú, organizačnú a akčnú jednotu strany, plniť a brániť program, Stanovy a princípy strany;

k) rozvíjať vnútrostranícku demokraciu. Rozhodne vystupovať, bez ohľadu na osoby, proti akýmkoľvek pokusom potláčania kritiky  a všetkého, čo poškodzuje stranu, obracať sa v uvedených prípadocvh na stranícke orgány až do úrovne ÚV KSS;

l) získavať do strany nových členov, nepretržite usilovať o organizačné upevnenie strany a zdokonaľovanie metód straníckej práce.

m) platiť členské príspevky a chrániť majetokstrany.

Člen strany má právo:

a) zvoliť si ZO,  kde chce pracovať,  podľa miesta trvalého bydliska alebo pracoviska, alebo miesta štúdia, keď tam pracuje (študuje) dlhšie ako jeden rok nepretržite;

b) voliť a byť volený do orgánov KSS a byť navrhovaný do verejných funkcií na základe  uznesenia   ZO alebo   príslušného orgánu  KSS,

c) zúčastňovať sa na tvorbe politiky strany vo svojej ZO i na ďalších stupňoch organizačnej štruktúry;

d) predkladať na prerokovanie návrhy, obhajovať ich, pokiaľ stranícka organizácia alebo orgán neprijme iné uznesenie;

e) zúčastňovať sa na rokovaní orgánov, na ktorých sa rokuje o osobe člena, jeho návrhoch, pripomienkach alebo kritike;

f) kritizovať na straníckych schôdzach ktoréhokoľvek člena alebo funkcionára strany nezávisle od jeho funkcie;

g) požadovať, aby osoby, ktoré potláčajú kritiku, boli brané k straníckej zodpovednosti;

h) odvolávať sa proti rozhodnutiu organizácií alebo orgánu strany od ZO až po Ústrednú rozhodcovskú komisiu ÚV KSS;

ch) byť informovaný o priebehu a záveroch zasadaní orgánov KSS.