1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

„Socialistické“ nástroje na riadenie ekonomiky boli progresívne

2016-02-23 Pavol Suško
.
xxxxxFaktom o ktorom sa nepíše a nehovorí je skutočnosť, že už od 19. storočia „civilizované ľudstvo“ posilňuje úlohu štátu v ekonomike. Podľa údajov MMF /i OSN/ sa podiel štátnych výdavkov v HDP /hrubom domácom produkte/ v 30 najrozvinutejších kapitalistických štátoch sveta zvýšil od roku 1870 z 11 percent na 45 percent. Pohybuje sa od 33 percent v USA až po 64,7 percent vo Švédsku.
yyyyyUž pred viac ako šesťdesiatimi rokmi „civilizované ľudstvo“ vytvorilo vládne plánovacie orgány. Vo Francúzsku je to Generálny sekretariát pre plánovanie, v Kanade – Ekonomická rada, v Japonsku – Ekonomická konzultatívna rada, v Nizozemsku – Centrálny plánovací výbor. Ekonomika bola podriadená plánu – kvóty /objemy/ výroby, odbytu produkcie a opcie napríklad v EÚ sa stanovujú dokonca nie z hlavných miest krajín, ale z administratívneho centra v Bruseli.
yyyyyTo znamená, že po skúsenostiach z tridsiatych rokov minulého storočia z veľkej hospodárskej krízy i ďalších kríz, ktoré nasledovali, je tu snaha „skrotiť“ slobodný trh. Dostať ho do „rámca“ štátnej regulácie.
yyyyyZ jednej štúdie nemeckých vedcov je zrejme, že vlády západoeurópskych krajín dosiahli výrazný vzostup poľnohospodárstva v polovici päťdesiatych rokov preto, že použili jedno z tvrdých opatrení: vyňali poľnohospodársky sektor z trhovej ekonomiky. To znamená, že nový spôsob riadenia poľnohospodárstva bol „vypestovaný“ v umelom svete štátnych ochranných opatrení, garantovaných pôžičiek, cien a dotácii. Nemusel sa presadzovať v konkurencii na voľnom trhu /Pravda.ru 23.11.2013: „Plánovaný krach“/.
yyyyyNapríklad Japonsko rozpracováva 12 tisíc celoštátnych plánových ukazovateľov, čo je 30 krát viac ako bolo v Sovietskom zväze.
yyyyyVzorom plánovania poľnohospodárskeho odvetvia je Švédsko. Vedci tam vypočítavajú objem potravín, ktoré krajina potrebuje a rozdeľujú ich podľa administratívnych regiónov /lena/. Vypočítane ukazovatele sa odsúhlasujú s farmárskymi organizáciami a odbormi. Potom ich prejednáva vláda a po všetkých upresneniach a korekciách ich potvrdzuje parlament.
yyyyyTo je len niekoľko poznámok na dokreslenie toho, že štát má, a v budúcnosti by mal mať významný vplyv na riadenie ekonomiky štátu. Pretože štát je zodpovedný za dobro svojich občanov a je povinný urobiť maximum, aby toto „dobro“ im pomohol dosiahnuť. A pod tým „dobrom“ sa nerozumie len materiálny blahobyt a hmotné „statky“.
yyyyyKeďže KSS má vo svojom programe významný cieľ - formovanie pluralitného ekonomického modelu Slovenska, prinavrátenie strategických odvetví do rúk štátu a posilnenie štátnych podnikov, je otázka riadenia a koordinácie takéhoto modelu neustále študovaná, sledovaná a vyhodnocovaná.
yyyyyRôzne „posmešky“ a „irónia“ na adresu socialistického plánovania či riadenia ekonomiky zo strany našich protivníkov je len ich neznalosť, „povrchnosť“ a „zlomyselnosť“. Do tohto radu patria aj niektorí redaktori médii, ktorí si chcú „rýpnuť“, hlavne teraz pred voľbami. Ale aj z toho je vidieť, aké sú ich „znalosti“ a pripravenosť na profesiu, ktorú vykonávajú.
.