1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Moloch zvaný Európska únia

2013-06-27 Ing. Juraj Pavlovič, podpredseda KSS
.
V každom momente dianie v EÚ sa potvrdzuje to, čo muselo byť a aj bolo jasné nejednému z nás, ešte len keď sme stáli pred jej otvoreným náručím. Aj keď to nezáviselo od nás, či chceme, alebo nebodaj nechceme byť členom tohto , v histórii najväčšieho novo koloniálneho zoskupenia.
.
Tí, čo nás do tejto novej adoptívnej rodiny múdro, prezieravo až heroicky viedli sa ešte aj dnes pasujú za národných hrdinov, aj keď ich činy čím ďalej viac pripomínajú vlastizradu. O čo všetko nás pripravili, je spoľahlivo zaznamenané v celkom inej pamäti, ako je tá pamäť z Ústavu pamäti národa.
.
Podstatné na veci je to, že je to nešťastné zoskupenie a problémy, ktoré nás trápia skôr umocňuje, ako rieši. Nech uchopíme akúkoľvek tému, zákonite dospejeme k záveru, že jej riešenie je riešením záujmov EÚ, nie záujmom našim, národným a tým menej záujmom nášho pracujúceho, i nie vlastnou vinou nepracujúceho občana.
.
Aj keď sa pokúsime eliminovať prizmu nášho ideologického pohľadu na podstatu toho ktorého problému, vychádza nám jedno . Ani enormná snaha o chápanie úlohy a potrieb EÚ nás nezbavuje poznania, že terajšie smerovanie EÚ je pre jej satelitné štáty cesta straty svojej národnej identity, svojprávnosti a sociálneho rozmeru.
.
Naša argumentácia pri riešení aktuálnych problémov spoločnosti, opierajúca sa o odborné zázemie strany sa odohráva v priestore, kde platí diktát veľkokapitálu, legislatívny diktát EÚ a ďalších veľmocenských štruktúr. A tak pri jej uplatnení smerom k odborným výstupom riešenia problémov slovenskej spoločnosti síce nachádzame množstvo názorovo blízkych, ak nie až totožných pohľadov na ich pomenovanie .Rozdiely, a to diametrálne, nastávajú v momente predstáv o charaktere rámca, v ktorom riešenia sa majú odohrávať , ich prioritách, cieľoch a predovšetkým v smerovaní, t.j. komu majú slúžiť.
.
Príklad za všetky. Jedným dôležitým, aj keď parciálnym problémom tejto spoločnosti je stav slovenského poľnohospodárstva, deštrukcia jeho výkonnosti a potenciálu a následne strata jeho podielu na riešení sociálnych problémov v spoločnosti.
.
Snahu o ich riešenie má nepochybne aj aktuálna Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020. Čo povedať v týchto súvislostiach na jej margo.
.
Skutočnosť, že sa jedná o plánovací akt strednodobého plánovania, je aj nami pozitívne akceptovateľný, už aj preto, že nám potvrdzuje význam plánovania, overenú v období budovania socialistickej spoločnosti , čo od prevratu v princípe riadenia spoločnosti, viac menej ignorovala každá slovenská vláda.
.
Aj duch materiálu dáva poznať, že je dielom ľudí znalých problematiky slovenského poľnohospodárstva ešte z pred roka 1989 a nepochybne znalých aj jeho dnešného stavu a predovšetkým jeho potenciálu.
.
Nesporným pozitívom koncepcie tiež je , že všetky jej výstupy, smerovania sa premietajú do takých základných cieľov , akými sú – zvýšenie zamestnanosti v poľnohospodárskej výrobe, zvýšenie potravinovej bezpečnosti Slovenska na úroveň 80 % domácej spotreby, snaha o oživenie spracovateľského priemyslu vlastnej prvovýrobnej produkcie, pozdvihnutie vidieka, ekologizácia poľnohospodárskej výroby a pod.
.
Koncepcia vychádza z porovnaní jeho vývoja od roku 2002 do roku 2011, pričom porovnania v podstatnej miere majú degresívnu krivku. A tu by sa pre objektivitu porovnaní, aspoň v hlavných výkonových ukazovateľoch pýtalo vykonať ich porovnania k obdobiu z pred roka 1989, aby sa aj „optimistom“ pripomenulo, kde nás vedie, o.i. aj spoločná poľnohospodárska politika EÚ.
.
Napriek tomu, aká je realita nám veľa napovie napríklad samotný vývoj zamestnanosti v poľnohospodárstve za obdobie 2002 až 2011, predstavujúci jej pokles o 50% ! A to nie je zďaleka jediný „progresívny“ ukazovateľ deštrukcie slovenského poľnohospodárstva!
.
Pri zdôvodňovaní výhod nášho pôsobenia v EÚ sa argumentuje okrídlenou frázou, že našim vstupom do jej štruktúr sme sa síce dostali do náročnejšieho konkurenčného prostredia na strane jednej, avšak na strane druhej sa nám nebývalým spôsobom otvorili trhy...Nie je nič jednoduchšie pre proti argumentáciu, ako pripomenúť si okolnosti prístupových rokovaní Slovenska do EÚ, kedy v snahe byť za každú cenu ústretovými požiadavkám euro komisárov , bolo iniciatívne deštruované aj naše, vtedy ešte výkonné poľnohospodárstvo.
.
S následného servilného správania sa slovenských vládnych politikov, pri vyjednaných dotačných podmienok pre slovenských poľnohospodárov a z ich dopadu na naše poľnohospodárstvo sa nevieme spamätať dodnes.
.
Takže, pripomeňme si okolnosti, prostredie a podmienky, v ktorých sa plánuje realizácia cieľov, opakujem dobrými úmyslami pretkanej koncepcie slovenského pôdohospodárstva, aby sme dostali predstavu o jej reálnom naplnení. Z akých predpokladov sa vychádza ? Resp., čo má a bude mať na dianie vplyv rozhodujúci a to bez možnosti uplatnenia našej vôle.
.
Sme súčasťou tej časti svetovej ekonomiky, ktorá je pôvodcom i obeťou krízy systému v najširšom slova zmysle a jej dosah na riadenie akýchkoľvek procesov v spoločnosti je málo predvídateľný.
.
Koncepcia je závislá na tom , v akom smere sa bude uberať spoločná poľnohospodárska politika EÚ, inými slovami , či a v akom rozsahu sa nám dostanú prostriedky z tzv. prvého piliera na priame platby na plochu a druhého piliera pre projekty rozvoja vidieka. Či, v akom rozsahu a za akých podmienok sa nám prostriedky dostanú, zďaleka nezávisí len od nás. 2
.
O jej naplnení, či nenaplnení budú priamo rozhodovať v EÚ parlamente a je úplne jedno, ktorí poslanci nás budú zastupovať , v skutočnosti však budú rozhodovať nadnárodné loby , ktoré už teraz presadenými prioritami deštruujú skutočnú poľnohospodársku výrobu.
.
Naše záväzky k EÚ umožňujú, aby tichým plazivým spôsobom , mimo nášho legislatívneho rámca, skupovala sa poľnohospodárska pôda tzv. zahraničnými investormi. Už teraz sú odhady , že sa to týka viac ako 20% kvalitných poľnohospodárskych pôd, ktoré sa v určitom slova zmysle dostávajú mimo rámec koncepčného úsilia.
.
Aj operovanie s pojmami, ako je ekologizácia poľnohospodárskej výroby, dáva už aj vzhľadom na doterajšie skúsenosti s EÚ byrokraciou tušenia, možných stretov záujmov, o.i. v ekologickom využití či nevyužití poľnohospodárskej pôdy.
.
Ak sa k tomu pridruží obrovský potenciál nadnárodných obchodných reťazcov, vplývať na prvo-výrobu, priestor pre koncepčné ponímanie riešenia problémov sa opäť zužuje.
.
Za skutočne nevyspytateľné a reálne existujúce musíme považovať počasie, ako možný dôsledok klimatizačných zmien. Avšak najväčšou brzdou akéhokoľvek , z nášho pohľadu dobrého úmyslu je moloch super byrokracie administratívy EÚ, limitujúci každý počin, najmä novoprijatých krajín. A žiaľ, nebude to inak ani v prípade naplnenia obsahu a cieľov tejto, ale ani akejkoľvek inej národne koncipovanej koncepcie, žiaľ, aj keď ju budeme všemožne podporovať.
.
cheap cialis viagra If you took the morning pill Cialis, even the next day you can please your partner stand and erection quality. The effect of taking the pill appears after 16-20 minutes, but like any other pill