1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Odkaz Slovenského národného povstania

2011-08-25 Štefan Kalina - Moskva
V súčasnosti, keď svet je poznamenaný celoplošnou antikomunistickou histériou a globalizmus je stvárnením najzločinnejšieho štádia imperializmu, ked Slovensko spoločne s celou Európou a NATO kráča v ústrety novému, globálnemu hnedému moru chcem sa zamyslieť nad odkazom Slovenského národného povstania, výročie ktorého si o niekolko dní pripomíname.
Je smutné, že aj na Slovensku, kde sa v r. 1944 odohralo svojim rozsahom druhé  najväčšie ozbrojené vystúpenie ľudu v Európe voči nemeckej nacistickej brannej moci a ich slovenským ľudáckym prisluhovačom, dnes tiež dochádza k zámernému prehodnocovaniu a prekrúcaniu histórie, kopírujeme a oprašujeme staré postuláty antikomunizmu o analógii medzi komunizmom a fašizmom a zabúdame na to, že to boli predovsetkým sily vedené komunistickými myšlienkami, ktoré porazili fašizmus v 2. svetovej vojne.

Čítať ďalej...

SNP - významná udalosť novodobých slovenských dejín

2011-08-23 ozef Hrdlička, predseda KSS

Dejiny slovenského národa sú plné boja za národnú emancipáciu, slobodu, nezávislosť, demokraciu a hľadania sociálnych alternatív spoločenského života. Sú bojom o hľadanie si svojho miesta medzi vyspelými krajinami Európy a celého ľudského spoločenstva. Medzi najvýznamnejšie udalosti novodobých slovenských dejín, ktoré priamo ovplyvnili mnohé oblastí vývoja dnešného Slovenska, nepopierateľne patrí Slovenské národné povstanie, ktorého 67. výročie si slovenská verejnosť práve v týchto dňoch pripomína.

Snahy o prekrúcanie a deformovanie histórie

Je smutným faktom, že k danej historickej udalosti historiografia a výklad dejín SNP zaznamenali najmä začiatkom 90. rokov 20. storočia tendencie odsudzujúce, spochybňujúce, znevažujúce a celkovo negativizujúce historické udalosti počas SNP.

Čítať ďalej...

Opilec Václav Havel

2011-08-15 Autor: Jiří Wolf  Vyšlo 21.12. 2009 ve Wordpress: http://hlavuhore.wordpress.com/2009/12/21/opilec-vaclav-havel-jiri-wolf


Šlechta Charty 77 hýřila z našeho hladu, utrpení a sociální bídy!

Jiří Wolf, signatář Charty 77, prezident Českého klubu mluvčích, bývalý politický vězeň, tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy

Když byl Václav Havel ze zdravotních důvodů propuštěn z Borů (míním, že to bylo v roce 1983, tedy v roce, kdy jsem byl znovu zatčen a poslán do kriminálu), pracoval jsem u Dopravního podniku Metro a to na stanici Kačerov. Měl jsem krásnou a slušivou uniformu dozorčího v barvě hnědé a abych řekl pravdu, měl jsem s ní u ženských úspěchy. Takhle jednou po práci, míním, že to bylo na jaře, jsem s velkou námahou nakoupil nedostatkové ovoce a šel za Václavem Havlem na internu do nemocnice Pod Petřínem. Prý už mu je po tom zápalu plic lépe a může přijímat návštěvy rodinných příslušníků a přátel. To jsem se dozvěděl od Aničky Šabatové.

Maroda jsem našel na nemocniční chodbě, kterak tam seděl obklopen chumlem přátel a rodinou na bílé lavici, celý chudák zbědovaný a hubený. Tak jsme tiše kecali o všem možném, anžto v nemocničním županu obejdovali na chodbě dva „důkladně zamaskovaní“ tajní. Já marodovi předal ovoce, však Václavovi to radost neudělalo. Olga mne poprosila, abych skočil do pokoje Vaška a vyčistil jeho stolek a lůžko od alkoholu. Podala mi velkou igelitovou tašku a řekla: “Jiří, hlavně se tam dostaň nenápadně, ať nemá Vašek žádné podezření.” S tím, že si musím odskočit na záchod jsem úspěšně dorazil do jeho pokoje a začal důkladně očisťovat jeho nemocniční lůžko od pekelného zlořádu.

Čítať ďalej...

2000 rokov klamstiev a vrážd - Čierna kniha zločinov cirkvi (časť 1)

2011-08-06 Autor: Ivan Lulják

Už sme si zvykli na to, že pri rastúcej nezamestnanosti, pri stupňujúcej sa rozhorčenosti a hnevu pracujúcich, radikálne stúpa aj antikomunistická hysterická kampaň. Celá pravica sa obáva stúpajúcim  záujmom o socializmus, obáva sa záujmu širokých más o diela klasikov  marxizmu-leninizmu, obáva sa toho, že ľud by mohol prevziať moc, tak ako  prevzali moc súdruhovia na Islande - obáva sa povestného "prasknutia  struny", ktoré by vyvolalo rozsiahle masové štrajkové boje podľa spôsobu  Španielska a Grécka.

Preto v rámci nového premasírovávania mozgov tu máme novú iniciatívu Kresťansko-demokratickej mládeže Slovenska, ktorá v rámci svojho kresťanského učenia o láske a úcte k blížnym svojím, začala pravú kresťanskú "láskavú" nenávistnú kampaň voči socializmu, nasmerovanú do škôl medzi neskúsenú mládež, nemajúcu ani poňatia o socializme.

Na stránke KDS sa píše : "V Kresťanskodemokratickej mládeži Slovenska sme sa rozhodli podporiť významnú iniciatívu inštitútu Leva XIII pod názvom Sovietsky príbeh. Tento projekt je dôležitou súčasťou formovania historického povedomia súčasnej mládeže, nás, mladých ľudí, ktorí nemáme poznatky a osobnú skúsenosť z utrpenia obetí komunizmu."

Čítať ďalej...

Slovenské národné povstanie - minulosť, súčasnosť, budúcnosť

2011-07-05 Ivan Gaľa
Dobrý deň vážení členovia Zväzu protifašistických bojovníkov, vážení hostia, obyvatelia mesta Košice, súdružky a súdruhovia!
Ako reprezentant Komunistickej strany Slovenska tu dnes chcem hovoriť o význame SNP z pohľadu všetkých pokrokových síl bojujúcich za mierový a slobodný život všetkých pracujúcich.
Každý iste uzná, že bez poznania minulosti nemožno chápať prítomnosť a aktívne tvoriť budúcnosť. Aká povinnosť potom z historickej skúsenosti  bojov Slovenského národného povstania pre nás vyplýva?
SNP znamenalo národne - oslobodzovací boj obyvateľstva na Slovensku zvieraného fašizmom. Okrem Slovákov bojovala celá rada ľudí rôznych národností. Bolo to vystúpenie proti fašizmu  v národnom aj internacionálnom duchu.

Čítať ďalej...

K otázke nezamestnanosti za buržoáznej ČSR

2011-07-01 Ivan Luljak

Pre nástup kapitalizmu a nových výrobných vzťahov je charakteristický vzrast nezamestnanosti. Ako už charakterizovali Marx a Engels, bez nezamestnanosti kapitalizmus nemôže vôbec existovať. Kapitalizmus potrebuje nezamestnanosť z hľadiska ďalšieho rozvoja výroby. Kapitalistická výroba vo svojich ekonomických cykloch podlieha znančným výkyvom tak v celku, ako aj v jednotlivých priemyslových odvetviach. Nemohla by sa normálne vyvíjať, keby nemala prebytočné obyvateľstvo, pripravené v každom okamihu dodať pracovné sily do ktoréhokľvek priemyselného odvetvia alebo podniku.
Engels zdôraznil, že s výnimkou krátkeho obdobia najvyššej konjunktúry kapitalistický priemysel musí mať neustále rezervu nezamestnaných robotníkov, aby v najživších mesiacoch mohol vyrobiť množstvo tovarov, ktoré naliehavo potrebuje trh. Táto rezervanezamestnaných kolíše podľa odbytových podmienok, podľa situácie na trhu, ktorá podmieňuje väčšiu či menšiu nezamestnanosť.

Charakteristickým znakom hospodárskych pomerov mladej republiky sa stala nezamestnanosť. Že nezamestnanosť nebola zjavom novým svedčil vznik sprostredkovateľní práce ešte v časom Rakúsko-uhorskej monarchie. Prvé väčšie sprostredkovateľne práce zriadili už roku 1916 /nariadením uhorského Ministerstva obchodu/ a pracovali v troch slovenských mestách – v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici

Čítať ďalej...