1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Máte slovo

2015-03-14 JuDr. Miloslav Grega, Košice
.
xxxxxKto včera večer po 21,30 hod. sledoval televíznu reláciu „Mate slovo“ s moderátorkou Jilkovou na ČT1 márne dúfal, že konečne sa bude verejne hovoriť ako to v skutočnosti s reštitúciami cirkevného majetku je. Celá relácia bola vedená tak aby vlk bol sýty, ale aby koza zostala celá. Lenže predsa vyšlo najavo čo zamýšľa cirkev s týmto majetkom vykonať. Pozornému a uvážlivému divákovi neušlo, že cirkev najprv chce zbohatnúť a až potom sa rozhodne či a akou mierou pomôže svojím „ovečkám“. Celá beseda sa však niesla v duchu, že cirkev na tieto reštitúcie má právny a morálny nárok, pretože „komunisti jej tento majetok ukradli“ a naviac dlhé roky prichádzali o výnosy zo svojho majetku a preto právom od štátu požadujú finančnú náhradu za tieto straty. Na tému cirkevných reštitúcii som písal viacero článkov a preto podstatné myšlienky z nich vyberiem:
xxxxx
Katolícka cirkev a pravicový politici „kŕmia“ občanov našich oboch štátov touto otázkou a snažia sa naše národy presvedčiť, že je nutne a dokonca zákonne aby majetok cirkvi, ktorý jej údajne komunisti po roku 1948 zhabali, vrátiť späť a naviac dokonca ju ešte finančne odškodniť za obdobie počas ktorého cirkev nemohla využívať svoj majetok.
Ide tu o to či je to nielen morálne, ale aj právne a kedy kým bola cirkev zbavená akého majetku.
Je pravdou, že za feudalizmu cirkev vlastnila rozsiahle majetky na ktorých poddaní odrábali desiatky. Cisár Jozef II počas doby svojho vládnutia zaviedol viacero patentov medzi ktorými boli aj tolerančný patent a patent o zrušení nevoľníctva z roku 1781. Prvý sa týkal zrovnoprávnenia reformných náboženstiev ako bolo luteránske a kalvínske s katolíckym, čím faktický zrušil dovtedajšie monopolné postavenie katolíckej cirkvi. Tým si znepriatelil katolícku cirkev a druhým patentom aj šľachtu, ktorú podporovala táto cirkev. Vtedajší pápež Pius VI ostro kritizoval konanie panovníka Jozefa II a snažil sa cestou svojich cirkevných hodnostárov prostredníctvom bohoslužieb rozoštvať svoje „ovečky“ proti panovníkovi. Z tohto dôvodu panovník Jozef II zaviedol „placetum regium“ – nariadenie, ktoré zakazovalo čítať pápežské buly v kostoloch bez povolenia panovníka. Neskôr obmedzil aj hospodársku moc katolíckej cirkvi tým, že zrušil viacero cirkevných radov, ktoré sa nevenovali zdravotníckej službe a výchove mládeže. Taktiež v roku 1783 zrušil celkom 738 kláštorov a z predaja ich nehnuteľnosti dal zriadiť „náboženský fond“, ktorý slúžil na zaopatrenie kňazov a rôzne charitatívne účely. Ostatné kláštory, ktoré ponechal boli taktiež zbavené svojho nehnuteľného majetku a kláštory rehoľnikom boli ponechané iba v bezplatnom trvalom užívaní, ale neboli už v ich vlastníctve - takže vtedy katolícka cirkev faktický prišla o svoje majetky. V tom čase cisár ako hlava štátu mal neobmedzené právo kohokoľvek čímkoľvek obdarovať ale aj zbaviť akéhokoľvek majetku. Napokon práca na výstavbe týchto kláštorov bola cirkvou bezodplatne vnútená ich „ovečkám“ – nevoľníkom.
Po skončení I. svetovej vojny a vzniku 1. ČSR sa cirkev pokúšala získať späť tento majetok, ale nepochodila u vtedajšieho prezidenta Masaryka a podobne sa stretla s neúspechom aj po skončení II. svetovej vojny u prezidenta Beneša.
Iné to bolo s cirkevným majetkom obci. Po smrti bezdetných manželov ich nehnuteľný majetok ako „odúmrť“ spravidla prešiel do užívania cirkevníkov tej ktorej obce, takže nikdy sa nestal majetkom cirkvi ako takej prípadne vyšších cirkevných inštitúcii. Kostoly fary a cirkevné školy si z miestnych materiálov svojpomocne stavali a zriaďovali samotní členovia cirkvi vo svojich obciach – prípadne im finančne alebo materiálne dopomohli iné silnejšie cirkevné obce na základe príbuzenských alebo priateľských väzieb s nimi. Z právneho hľadiska dar sa stáva majetkom obdarovaného a teda cirkevníkov tej ktorej obce, ale znovu nikdy nie cirkevných inštitúcii, prípadne samotného Vatikánu!!! Nikdy žiadnej cirkevnej obci finančne nepomohol tzv. štát Vatikán, pretože jednoducho v tom čase ešte vôbec neexistoval (ako je známo táto cirkevná inštitúcia bola konštituovaná na tzv. štát až za éry Mussoliniho), prípadne vyššia cirkevná inštitúcia. Kňazi a aj učitelia v cirkevných školách na obciach boli dosadzovaní vyššími cirkevnými inštitúciami, ale nikdy sa nestali a ani sa nemohli stať vlastníkmi nehnuteľného cirkevného majetku na obci. Tento zostal vo vlastníctve členov cirkvi tej ktorej obce. Z ich radov sa ustanovovala „cirkevná rada“, ktorá sa starala o celý cirkevný majetok obce a aj materiálne zabezpečenie ich „duchovného pastiera“ – prípadne aj učiteľa. Zároveň raz ročne rozhodovala, ktorú odúmrť ktorý jej člen cirkvi s rodinou obrobí a tým si ponechá úrodu z nej pre svoju rodinu. Samozrejme z tohto výnosu prispieval aj na chod cirkvi v obci a časť bola odvádzaná vyšším cirkevným inštitúciám a u katolíckej cirkvi až po Vatikán. Títo naopak na našom území nikdy finančne nesponzorovali cirkevné obce. Ako je známo z histórie z tohto dôvodu materiálne zabezpečenie kňazov bolo veľmi rozdielne v bohatších cirkevných obciach a mestách ako chudobných regiónoch. Z tohto prehľadu je jasne, že všetok hnuteľný a aj nehnuteľný majetok do roku 1948 bol vo výlučnom vlastníctve cirkevníkov tej ktorej obci a nie vo vlastníctve kňazov, cirkevných inštitúcií prípadne dokonca Vatikánu. Takže aký majetok cirkvi bol v roku 1948 cirkvi ako takej komunistami odcudzený??!
Po roku 1948 lesný fond prešiel do vlastníctva štátu a poľnohospodárska pôda bola združstevnená, lenže po právnej stránke zostala vo vlastníctve pôvodných vlastníkov. Teda neprivlastnili si ju komunisti, pretože na nej naďalej pracovali občania tej ktorej obce už ako členovia družstiev a taktiež úrodu z nej si neponechávali komunisti pre seba, ale z jej výnosu žili všetci občania celého štátu bez rozdielu náboženského vierovyznania. Kostoly zostali v majetku občanov obce, kde sa nachádzali a štát dokonca prevzal na seba aj financovanie nákladov na ich chod a údržbu ako aj materiálne zabezpečenie „cirkevných pastierov“ prešlo na bedrá štátu. Budovy cirkevných škôl prešli taktiež pod správu štátu a po vystavaní nových moderných škôl tieto využívali na rôzne účely zase občania tej ktorej obce do doby pokiaľ boli funkčné. Je pravdou, že kláštory boli zrušené ale ich budovy znovu nevyužívali len pre seba komunisti, ale celá spoločnosť na rôzne celospoločenské účely. Keďže sa razilo heslo, že „bez práce nie sú koláče“, aj mnísi sa museli zapojiť do riadneho pracovného pomeru. Takže o akú krádež komunistami sa tu jednalo, čo si ponechali komunisti iba pre seba??!!! Všetok majetok využívali a z jeho výnosmi sa delili všetci občania štátu bez rozdielu!!!!
V rámci reštitúcii bol katolíckej cirkvi vydaný nehnuteľný majetok, ktorý jej nikdy právne nepatril a dokonca aj budovy a školy, ktoré jednoznačne boli postavené za socializmu a teda cirkvi patriť ani nemohli. Niektoré budovy, ktoré prešli do jej majetku cirkev prenajíma na podnikateľské účely pre rôzne právnické a fyzické osoby (teda vôbec ich nevyužíva na sakrálne účely), ale z odvodu dani zo zisku je oslobodená. Takže aký kresťanský prístup k občanom má katolícka cirkev, ktorá previedla na seba nehnuteľné majetky, ktoré nikdy pred tým nevlastnila a dokonca výnosy z týchto majetkov si ponecháva iba pre seba sa odmieta s nimi s niekým podeliť!!!! Ak si niekto privlastní vec, ktorá mu nepatrila - ide o krádež, ale zrejme cirkvi nič nehovorí božie prikázanie „nepokradneš“!! Cirkev káže, že „skôr ťava prejde uchom ihly ako bohatý sa dostane do neba“. Z toho vyplýva, že buďto cirkevní hodnostári dúfajú, že sa dostanú do neba napriek tomu, že zbohatnú a teda majú u boha privilégium – potom kde je tu božia spravodlivosť, alebo sami neveria tomu čo kážu!!!
Takže komunisti s tým „čo údajne ukradli“ sa delili so všetkými ale cirkev s tým čo jej bolo vrátené resp. čo si neoprávnene privlastnila sa „kresťanský“ odmieta s kýmkoľvek deliť, dokonca ani so svojimi ovečkami, ktorých majetky si privlastnila - inými slovami doslova im ukradla!!!!! Ak mal byť tento majetok niekomu vrátený, tak to mali byť cirkevníci tej ktorej obce na ktorej území sa tento nehnuteľný majetok nachádzal, ale v žiadnom prípade nie cirkvi ako takej!!!!!
.