1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Svedectvo nezamestnaného a Zákonník práce

2011-07-31 "Martin" - Na žiadosť autora neuvádzame z dôvodu jeho obavy z možných perzekúcií pri hľadaní zamestnania.
Drahí spolutrpiaci ...
chcel by som sa s Vami podeliť s odhalením o spôsobe znižovania nezamestnanosti na Slovensku, ktoré chystá súčasná vláda. Tá totiž tvrdí, že nový zákonník práce určite pomôže ku zvyšovaniu zamestnanosti. Ja mám dôkaz, že nie zákonník práce, ale iné - doslova násilné spôsoby sa chystajú na nezamestnaných, aby vláda do konca volebného obdobia dosiahla tie čísla, ktoré sľubuje a potrebuje !
Ide o ponuku zamestnania, ktorá bola zverejnená na nástenke Úradu práce v Martine ( je v prílohe - viď foto).
Pravdepodobne ide o vytlačený mail, pretože v ponuke sú dopísané poznámky ( menšou veľkosťou písma ) , ktoré jeden úradník ( asi nadriadený ) napísal pre druhého úradníka ( asi podriadeného ). Tento mail potom zrejme putoval po celom Slovensku.
"Najzaujímavejšia" je posledná poznámka na spodku ponuky. Hovorí o tom, že pracovníci ÚPSVaR-u pracujúci priamo s nezamestnanými, musia túto ponuku práce priamo ústne tlmočiť vhodným uchádzačom. Ako iste viete, ak uchádzač odmietne "vhodnú" prácu, musí byť vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
Je to zaujímavé hlavne z hľadiska novoprijatého zákonníka práce, od ktorého ( si ) vláda sľubuje zvýšenie zamestnanosti. Ale spomenutá poznámka túto vládu ( pretože tlak ide z hora nadol - od politikov ku úradníkom ) usvedčuje z toho, že nezamestnanosť asi nebude znižovaná prirodzene vďaka zákonníku práce, ale umelo a násilne - bez ohľadu na dôstojné platové a pracovné podmienky zamestnancov, bez ohľadu na ich zdravotný stav, bez ohľadu na odlúčenie od rodiny vrátane ich nezaopatrených detí.
Vďaka vysokej nezamestnanosti, sa dnes hovorí len o jej znižovaní a nie aj o zlepšovaní životných a pracovných podmienok zamestnancov. Alebo je čistý príjem do 400 € mesačne dôstojnou mzdou pre človeka odlúčeného desiatky či stovky kilometrov od rodiny, ktorý okrem základných osobných nákladov - na bývanie, stravu, ošatenie a dopravu do miesta prechodného bydliska, musí ešte živiť aj svoje deti ?
Preto vyzývam, aby sa spolu s potrebou zvyšovania zamestnanosti jedným dychom volalo aj po zlepšovaní pracovných a životných podmienok pracujúcich.
A napokon ešte k otázke množstva nadčasových hodín v zákonníku práce, pridám moju osobnú skúsenosť, z pracovného pohovoru v jednom podniku. Jednalo sa o podnik s približne 70 duševne pracujúcimi zamestnancami. Pri pohovore mi bolo povedané, že sa od zamestnancov požaduje, nadčasová práca. Na moju otázku, na jej rozsah, mi zamestnávateľ vytlačil výkaz o nadčasovej práci za predchádzajúci mesiac so zoznamom zamestnancov. Z neho vyplývalo, že priemerný rozsah nadčasov na zamestnanca bol okolo 30 hodín mesačne, pričom niektorí síce
mali nadčasov 0 hodín, ale niektorí aj 70 hodín. Ďalej mi zamestnávateľ oznámil, že takéto nadčasové zaťaženie trvá po celý rok a týka sa každého zamestnanca, a že na to majú "svoje dôvody".
Ľahkou matematikou si môžeme spočítať, že presunutím nadčasových hodín zo súčasných na nových zamestnancov by v uvedenom podniku vzniklo zhruba ďalších 10 pracovných miest !
Pýtam sa teda, či by zníženie nadčasového, či dokonca základného časového fondu práce nepomohlo ku zvýšeniu zamestnanosti ?
Toľko moje svedectvo, za ostatných pracujúcich a nezamestnaných.
Nieto u nás inej moci, len moci nášho zjednotenia !
Nezamestnaný Martinčan