1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Zmeny pre sociálne najslabších

2011-08-26 Jozef Hrdlička, predseda KSS

Čas prázdnin a letných dovoleniek sa pomaly kráti a aj politické špičky sa pomaly pripravujú na svoju ďalšiu činnosť. V tejto súvislosti aj Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR podobne ako aj ostatné ministerské rezorty má na najbližšie obdobie stanovené svoje legislatívne priority, ktoré zdá sa môžu výrazne zasiahnuť do sociálnej situácie mnohých občanov. V centre pozornosti ministra Jozefa Mihála (SaS) je v najbližšom období presadiť zmeny v kapitalizačnom dôchodkovom pilieri a samozrejme už dávno avizovaná reforma financovania sociálnych služieb. Na prvej schôdzi parlamentu po prázdninách bude pravdepodobne prerokovávaná aj novela zákona o hmotnej núdzi, ktorá je momentálne predmetom medzirezortného pripomienkovania. Jej súčasná navrhovaná podoba prináša zásadne zmeny v udeľovaní sociálnych dávok sociálne najslabším skupinám slovenského obyvateľstva.

Dávka v hmotnej núdzi zrejme po novom.

Podľa novely predloženej ministerstvom má výška základnej dávky v hmotnej núdzi klesnúť zo súčasných 60,5 eura na žalostných 38 eur. K tejto sume sa ministerstvo dopracovalo odvodením 20% zo sumy životného minima, ktorého výška je od 1. júla 2011 stanovená na 189, 83 eur.

Suma 38 eur ako základná dávka v hmotnej núdzi je podľa viacerých vyhlásení liberálneho ministerstva práce a sociálnych vecí „finančným vyjadrením ústavnej garancie zabezpečenia základných životných podmienok“. Takéto arogantné vyhlásenia pravicových politikov a ich lojálnych úradníkov jasne definujú ich vzťah k človeku, k občanovi.

Motivačný príspevok pre dlhodobo nezamestnaných.

Autori novely zákona sa oháňajú tým, že i napriek tomu, že sa znižuje základná dávka v hmotnej núdzi, budú mať dlhodobo nezamestnaní možnosť získať aj motivačný príspevok. Ten navrhujú prideľovať v dvoch úrovniach. V prvej úrovni je to príspevok opäť vo výške 20% zo životného minima teda 38 eur a môže ho získať ten občan, ktorý sa aktívne zúčastňuje na programoch organizovaných nadáciami, občianskymi združeniami, komunitnymi centrami a podobne. V druhej úrovni stanovuje novela zákona motivačný príspevok k dávke v hmotnej núdzi na 45% z životného minima čo činí 85,43 eur. Túto čiastku môžu podľa návrhu získať evidovaní uchádzači o zamestnanie, ktorí sa usilujú zvyšovať si svoju kvalifikáciu externým štúdiom na strenej či vysokej škole, alebo sa zúčastňujú na aktivačných prácach v rámci komunálnej úrovne.

Motivačná dávka pre ľudí z nízkym príjmom.

V pripravenej novele zákona o hmotnej núdzi sa nachádzajú aj ustanovenia, ktoré majú podľa predkladateľa zmierniť zlú ekonomickú situáciu pracujúcich s nízkymi príjmami. Tu je treba pripomenúť že minimálna mzda je od prvého januára tohto roku v Slovenskej republike stanovená na 317 eur ,čo je práve výška reálneho príjmu mnohých pracujúcich. V novele sa navrhuje ponechať nárok na motivačný príspevok, avšak za ministerstvom presne stanovené činnosti. Zadefinované sú pracovné aktivity napríklad v sociálnych oblastiach v zdravotníctve, kultúre či v ochrane životného prostredia. Zaujímavé je zdôvodnenie týchto opatrení v ktorom sa uvádza, že cieľom predkladateľa novely je zmiernenie rizika upadnutia spoluobčanov na úroveň chudoby a na strane druhej ide o snahu aby si zamestnanec udržal zamestnania s nízkym príjmom, čo obvykle predstavuje práve už spomínanú minimálnu mzdu. Takýto legislatívny cieľ so svojim zdôvodnením vyvoláva dojem zámerného „konzervovania“ sociálnej situácie mnohých spoluobčanov.

Motivačná dávka na dieťa.

Ďalšou deklarovanou pomocou pre rodiny s nízkymi príjmami má byť možnosť získania motivačnej dávky na nezaopatrené dieťa. Dávku 47,5 eur môže získať rodič na školopovinné dieťa a to za predpokladu jeho dobrej výchovy. Takúto sociálnu dávku môže dlhodobo nezamestnaný rodič získať len vtedy, pokiaľ jeho dieťa získalo v škole jednotku zo správania, neprepadlo a nemalo ani jednu neospravedlnenú hodinu z vyučovania.

Nárok na takúto dávku budú mať sociálne odkázaní rodičia nielen počas povinnej školskej dochádzky dieťaťa ale aj pred ňou, v prípade, že dieťa navštevuje materskú škôlku. V takomto prípade má byť výška dávky na úrovni okolo 28 eur mesačne. Nárok na dávku má platiť i počas chodenia dieťaťa na strednú školu.

Zachované majú byť aj sociálne štipendiá pre deti zo sociálne slabších rodín.

Novela zákona o hmotnej núdzi má byť podľa plánu legislatívnych úloh vlády a aj podľa zámerov ministerstva práce a sociálnych vecí prerokovaná na septembrovej schôdzi parlamentu a v prípade jej schválenia má vstúpiť do platnosti od 1. januára budúceho roku. Svojim obsahom plne zapadá do filozofie súčasných vládnych štruktúr a má byť súčasťou ďalšieho balíka úsporných vládnych opatrení ktoré prídu po novom roku.

Na záver treba priznať, že po jej preštudovaní sa môže na prvý pohľad javiť ako ústretovejšia voči sociálne najslabším občanom. Pravda je však taká, že v konečnom dôsledku sa sumy jednotlivých sociálnych dávok nijak podstatne nezvyšujú avšak ceny tovarov a služieb neustále rastú. Novela dokonca samotné nároky či podmienky na získanie sociálnych dávok špekulatívne komplikuje. Treba taktiež pripomenúť, že realitou Slovenska je aj fakt, že v ťažkej životnej situácií sa nenachádzajú len „neprispôsobiví spoluobčania“, ktorí mnohokrát zneužívajú sociálny systém štátu ale aj mnohí občania a celé rodiny ktoré sa v uvedenej situácií ocitajú nie z vlastnej viny ale z viny súčasného politického i ekonomického systému .