1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Máme sa čo učiť od českých komunistov

2016-05-19 Redakcia KROKY
.
Rozhovor s hosťom IX. zjazdu KSČM Pavlom Suškom pre periodikum KROKY
Súdruh podpredseda, predvčerom si sa vrátil z Prahy, kde si sa v dňoch 14.a 15.mája zúčastnil rokovania IX. zjazdu KSČM ako zahraničný hosť. Aké sú Tvoje bezprostredné dojmy zo zjazdu českých komunistov?
Úprimne môžem povedať, že moje bezprostredné dojmy sú tie najlepšie. Zjazd prebehol na veľmi vysokej politickej i kultúrnej úrovni, hodnej strany s bohatou históriou a tradíciou. Ukázal na vysokú úroveň, pripravenosti ale aj zanietenosti komunistov KSČM, vedenia strany pre vec, za ktorú strana usiluje.
Môžeš vysvetliť podrobnejšie čo myslíš týmto vyjadrením?
Veľmi dobrým signálom o dobrej príprave na zjazd bolo spracovanie a zaslanie základných zjazdových dokumentov delegátom zjazdu, i nám ako zahraničným partnerom s dostatočným predstihom. Účastníci zjazdu mali dostatočný čas na štúdium materiálov a na prípravu na zjazd. Samotné hodnotiace i programové dokumenty boli spracované kvalifikovane, stručne a jasne. Obsahovali fakty, konkrétne hodnotenia, východiska, návrhy na opatrenia.
Rokovanie zjazdu, uvedenie prerokovávaných materiálov, ale aj diskusia, vystúpenia a návrhy delegátov ukázali, že účastníci prišli na zjazd pripravení. S ujasnenými postojmi a predstavami, k čomu sa chcú vyjadriť, čo pokladajú za potrebné dopracovať, zmeniť alebo z dokumentov vypustiť. Vysoko hodnotím i disciplínu a kultúru rokovania zjazdu. Aj keď rokovanie bolo časovo náročné, /prvý deň pracovného zasadania trval od ranných hodín takmer do 22,30 a druhý deň od rána do 15.hodiny/, všetci účastníci zjazdu veľmi disciplinovane a trpezlivo rešpektovali jeden druhého, pozorne počúvali uvedenia jednotlivých dokumentov, diskusné príspevky a reagovali na ne. Nikto z účastníkov zjazdu sa z miestnosti bezdôvodne nevzďaľoval, každý rešpektoval program zjazdu a rozhodnutia prijímané hlasovaním, pri potrebe urobiť navrhované zmeny. Zjazd na mňa urobil veľmi dobrý dojem pracovného rokovania, aké by mali mať všetky stranícke rokovania.
Aké rozhodujúce dokumenty posudzoval a schválil IX. zjazd?
Zjazd posúdil a schválil „Správu ÚV KSČM o činnosti strany v období od VIII. do IX. zjazdu KSČM“, „Správu o hospodárení KSČM v období od VIII. do IX. zjazdu KSČM“, správy Ústrednej revíznej komisie KSČM a Ústrednej rozhodcovskej komisie KSČM za uplynulé obdobie i návrhy Štatútov oboch komisií.
Z programových dokumentov to boli: „Strategické smerovanie a hlavné úlohy strany po IX.zjazde KSČM“, „Deväť priorít IX. zjazdu Komunistickej strany Čiech a Moravy“, „Informáciu o analýze obdobia pred rokom 1989“, „Návrh na skvalitnenie riadenia organizačnej štruktúry a úpravy Stanov KSČM“.
Niektoré české média pred zjazdom signalizovali akési „vnútorné pnutie“ v KSČM a očakávali zmeny či zvraty vo vedení strany a v smerovaní strany po zjazde. Odrazilo sa niečo také v priebehu rokovania zjazdu?
Ako som už uviedol, zjazd mal vysoko pracovný a tvorivý charakter. Ako v každej strane a na každom zjazde či konferencii, stretávajú sa tu vždy rozličné názory. Tým viac, že delegáti zastupujú rozličnú členskú základňu z rôznych organizácii po celom teritóriu krajiny. Tak to bolo aj teraz. Odzneli rôznorodé názory. Také, ktoré podporovali a schvaľovali opatrenia a politiku strany i činnosť vedenia tak, ako sa uskutočňovali po 8.zjazde strany. Boli aj názory, ktoré sa sústredili  na kritiku nedostatkov, na poukazovanie na to čo sa ešte neurobilo, alebo malo urobiť. Pre niektorých bola činnosť strany málo radikálna a príliš sa prispôsobovala  tendenciám na politickej scéne, pre iných bola málo moderná, nezodpovedajúca požiadavkám doby. Treba zdôrazniť, že väčšina diskutujúcich sa snažila byť veľmi konkrétna, uvádzala fakty a argumenty, ako aj návrhy  a predstavy o tom, ako prácu v ďalšom období robiť a kam ju smerovať.
Celkovo však je možné povedať, že táto rôznorodosť názorov, tým viac na širokú škálu problémov, ktoré strana riešila a rieši, v žiadnom momente zjazdu neskĺzla k nejakým útokom, urážkam, nekultúrnosti či iným rušivým momentom. V tomto sa máme aj my v KSS veľa čo učiť od českých komunistov. A toto pokračovalo aj v prípade volieb predsedu i podpredsedov ÚV KSČM. Aj keď sa všetci funkcionári volili z viacerých kandidátov, voľby prebehli hladko, kultivovane a skutočne na úrovni hodnej komunistickej strany.
Ako reagovali na konanie zjazdu české média?
Je treba povedať, že časť českých médii prejavovala záujem o zjazd. Neuvediem presne koľko alebo ktoré, ale bola viditeľná účasť zástupcov televízii, rozhlasu i fotografov na zjazde, pretože ten bol pre ne otvorený.
Už večer i na druhý deň sa objavili v spravodajstvách krátke, no pomerne podrobné informácie o zjazde a o voľbe hlavných funkcionárov strany. Nepostrehol som, aby sa v nich objavilo nejaké spochybňovanie, zosmiešňovanie či ironizovanie priebehu zjazdu, alebo prijatých dielčich záverov, ako sa to v niektorých prípadoch vo vzťahu ku komunistickým akciám robieva. Myslím si, že aj média si uvedomili, že strana s takými výsledkami a podporou akú u občanov ČR má KSČM , s takou politikou a programom, si prirodzene zasluhuje rešpekt a vážnosť. Hneď na ďalší deň boli venované výsledkom zjazdu aj iné relácie. Už na Slovensku na druhý deň som postrehol, že české televízne kanály vytvorili priestor na vyjadrenie názorov prvému podpredsedovi KSČM Petrovi Šimunkovi i podpredsedovi Josefovi Skálovi. Je to dobrý signál, že KSČM je rešpektovaná a považovaná za dôležitého „hráča“ na českej politickej scéne.
Znamená to snáď, že sa tak výrazne zmenil postoj českých médií ku KSČM a jej politike?
Myslím si, že sa mení. Aj keď to nebude všetko také ružové. Samozrejme že následné komentáre, či vyjadrenia politológov či politických analytikov pri odvysielaných diskusiách si neodpustili kritiku, narážky  a neobjektívne vyjadrenia k politike KSČM, či prijatým záverom zjazdu. Neskromne si však dovolím poznamenať, že to neboli objektívne ani odborne fundované vyjadrenia. Išlo vo väčšine o predvzaté, tradične antikomunisticky zamerané tvrdenia. Bolo z nich cítiť jednostrannosť pohľadu z pravicových pozícii, neprajnosť a skôr vyjadrenie toho, čo by si želali protivníci KSČM a nie toho, v akom štádiu sa strana nachádza a čo svojim zjazdom dosiahla. To práve protivníci KSČM by si želali, aby v strane boli nejaké problémy, pnutia či iné dôvody na oslabenie jej činnosti a vplyvu v spoločnosti.
Myslíš si, že uskutočnený zjazd bude znamenať ďalší posun v práci KSČM a jej vplyve v spoločnosti?
Tak ako som už povedal a ako som mal možnosť bezprostredne sledovať na zjazde, myslím si, že zjazd bol dostatočne pracovný, tvorivý, ale aj mobilizačný. Vecnosť, odbornosť, ale aj zanietenosť diskutujúcich i ostatných delegátov signalizuje, že strana je v štádiu dobrého „naladenia“ a ako sa dnes hovorí v dobrej „kondícii“, čo dáva predpoklady, že sa posunie o ďalší krôčik dopredu. Želáme im v tom veľa úspechov.
V Bratislave 17.mája 2016
Pripravila: Redakcia Kroky