1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

KSS k samitu EÚ v Bratislave

Komunistická strana Slovenska zastáva názor, že bratislavský samit EÚ, tak ako tie predošlé a pravdepodobne tak ako tie budúce, nedal impulz k riešeniu krízových problémov únie.

 

Je tomu tak preto, že nefunkčné sú základne piliere systému, na ktorých EÚ stojí. Systém založený takmer na neobmedzenej moci súkromného vlastníctva, na chamtivosti po zisku monopolov, nadnárodných spoločností, korporácií a rôznych finančno-priemyslových zoskupení nesleduje záujmy väčšiny občanov Európskej únie. Súčasná Európska únia je od svojich počiatkov až doposiaľ spoločenstvom kapitálu ovládajúcim nielen ekonomiky, ale aj celú politickú sféru jednotlivých krajín.


Lídri EÚ, tak ako lídri väčšiny členských štátov slúžiaci kapitálu, sa zúfalo snažia zachraňovať úniu ako prostriedok ovládania a zotročovania jednotlivých národov. Témy, ktoré boli prezentované a diskutované na bratislavskom samite možno považovať za obsahovo prázdne, iluzórne a nič neriešiace. Samit nedokázal hľadať riešenia sociálnych problémov väčšiny Európanov. Nedokázal riešiť problémy súvisiace s migračnou politikou a ochranou vlastných hraníc a už vôbec nedokázal vykročiť k prehlbovaniu mieru a k partnerskej spolupráci s „Východom“.


Otázky bezpečnosti a mieru boli diskutované povrchne a nekoncepčne. Súčasná EÚ z dôvodov svojej imperiálnej podstaty sa nedokáže vymaniť zo zločineckého paktu NATO a spod veľmocenského vplyvu USA. Diskusie o spoločnej bezpečnostnej spolupráci vrátane spoločnej európskej obrany sú len snahou o skrytú militarizáciu Európy a vytvorenie účinnejších mechanizmov na ochranu záujmov kapitálových skupín. Bez serióznej, úprimnej a partnerskej spolupráce Európskej únie s Ruskou federáciou, ostatnými krajinami Európy i krajinami ázijského kontinentu nebude stability, prosperity, sociálneho pokroku a ani mieru.


Súčasná EÚ je falošnou ilúziou o lepšom domove pre ľudí. Pokiaľ sa nezmení podstata vlastníctva výrobných prostriedkov, pokiaľ v centre pozornosti nebude človek, únia štátov typu EÚ bude vždy len prostriedkom na bohatnutie bohatých a posilňovanie „mocných“.


Je čas, aby sa občania Slovenska hlbšie zamysleli nad skutočnou podstatou a cieľmi EÚ. Aj v tomto prípade platí, že nie je všetko zlato čo sa leskne.


Komunistická strana Slovenska


V Bratislave 19. 9. 2016

KSS k pokračujúcemu poškodzovaniu pamätníkov

Posledné vyčíňanie vandalov na Olšanských cintorínoch v Prahe je odporným, vulgárnym  a trestuhodným aktom.

 

Toto vyčíňanie nie je náhodné, ak sa týkalo spoločného hrobu prezidenta ČSR Klementa Gottwalda, ale aj ďalších českých a slovenských politikov a štátnikov z radov komunistov z obdobia I. ČSR, budovania ľudovej demokracie a socializmu – Štefana Majora, Gusty Fučíkovej, Antonína Janouška, Josefa Hakena a ďalších. Je to pokračovanie pomsty voči tým, ktorí viedli český, ako aj slovenský ľud k víťazstvu nad fašizmom a budovaniu sociálne spravodlivej spoločnosti. Teror voči komunistom, voči miestam ich posledného odpočinku, voči ich pamätným miestam pokračuje.

 

KSS doposiaľ razila cestu „Nie sme ako oni“. Táto cesta z dôvodu nečinnosti organov činných v trestom konaní a nerozhodnosti sudcov sa ukazuje ako neefektívna a núti  nás uvažovať nad razantnejšou obhajobou historickej pravdy.

 

Riadení vandali a antikomunisti rovnako znehodnocujú hroby a pamätné miesta komunistov, vojakov Červenej armády, bojovníkov proti Banderovcom a partizánov na Slovensku. Deje sa tak opakovane v Krajnej Bystrej, Veľkej Lodine, Košiciach, Veľkom Lipníku, Bratislave a na mnohých ďalších miestach na Slovensku i v Čechách.

 

Antikomunistická propaganda a jej médiá sa snažia udalosti bagatelizovať, orgány činné v trestnom konaní ich zločiny zámerne nevyšetrujú, súdy ich neodsudzujú, alebo kryjú. Zo známych páchateľov robia „obete komunizmu“, hrdinov a ich činy heroizujú ako protikomunistický odboj a príkladné konanie demokratov. Opak je pravdou. Páchatelia týchto činov sú oficiálnymi úradmi vyzdvihovaní a odmeňovaní. Výnimkou nie je ani prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý svoju antikomunistickú orientáciu provokatívne rozvíja a provokuje slušných ľudí osobnou podporou páchateľov týchto zločinov.

 

Príkladom je i jeho nedávne odhaľovanie „umeleckého diela“ Memento od Petra Kalmusa (páchateľa a vykonávateľa poškodzovania mnohých pamätníkov na Slovensku) v lučeneckej synagóge. Toto konanie Andreja Kisku nám jasne naznačuje zámer a pokrytectvo účastníkov a režisérov tohto odporného divadla.

 

Ak si politici, štát, orgány činné v trestnom konaní, samosprávy a všetky kompetentné zložky štátu nebudú plniť svoje povinnosti v súlade so zákonmi tejto republiky, ak budú hroby našich súdruhov znevažované, ničené a zneucťované i naďalej, začneme sa prikláňať k názoru, že i my, dediči socializmu, SNP a antifašistickej tradície, sme nútení sa chovať rovnakým spôsobom.

 

Vedenie KSS vyzýva svojich členov v jednotlivých okresných organizáciách ako aj sympatizantov a ďalších  antifašistov, aby zakladali skupiny na výkon obhliadok pomníkov  venovaných hrdinom SNP a protifašistického odboja,  červenoarmejcov, všetkých našich  osloboditeľov ako aj budovateľov socializmu.

 

Pomníky budovateľov socializmu, hrdinov SNP a obetí druhej svetovej sú symbolom nadčasových hodnôt, pre ktoré boli komunisti vždy ochotní sa obetovať.

 

Komunistická strana Slovenska, 11. septembra 2016


KSS proti požiadavkám politických väzňov

2016-07-25 Jozef Hrdlička, predseda KSS

Komunistická strana Slovenska pozorne vníma  iniciatívu  Politických väzňov – Zväzu protikomunistického odboja, aby sa súčasťou vzdelávacieho procesu stali aj povinné návštevy  pamätných miest na údajné zločiny komunistického režimu a zriadilo sa múzeum zločinov komunizmu.
V liste adresovanom predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi, v ktorom sa s uvedeným naňho obrátil predseda politických väzňov Ján Litecký Šveda sa okrem iného uvádza, že cieľom takejto iniciatívy je „aby naše deti vedeli, aké nešťastie pre celú slovenskú spoločnosť priniesol 40 – ročný komunistický režim.“

Čítať ďalej...

Vyzývame na vypísanie referenda o odchode SR z EÚ

foto: SITAVýsledok včerajšieho referenda vo Veľkej Británii považujeme za jeden z mnohých signálov zlyhania únie nadnárodných spoločností, veľkokapitálu a ich protiľudovej politiky. Zároveň britské referendum potvrdilo dlhodobé postoje KSS vo vzťahu k EÚ.

Komunisti dlhodobo poukazujú na nereformovateľnost EÚ, stratu suverenity SR a fakt, že po podpise Lisabonskej zmluvy sa EÚ stala jednoznačným spolkom nadnárodných spoločností, v ktorých je zisk a zotročenie pracujúcich a menších národov hnacím motorom a súčasne aj jej smerovaním. EÚ je militaristickým spolkom vazalov USA. Mier, sociálna spravodlivosť,
solidárnosť a ľudské práva sú v protiklade s touto úniou.

KSS touto cestou vyzýva slovenskú verejnosť na vytvorenie tlaku potrebného na vypísanie referenda o odchode SR z tzv. EÚ. Sme presvedčení, že slovenská verejnosť má rovnaké právo demokraticky rozhodnúť o osude svojej krajiny tak, ako verejnosť britská.

PhDr. Jozef Hrdlička
predseda KSS

Stanovisko KSS k "Brexitu"

Občania celého sveta, no predovšetkým Európy, sa dnes ráno zobudili no novej, do dnešného dňa pre mnohých, nepredstaviteľnej situácie. Dnes ráno sa dozvedeli, že občania Veľkej Británie, napriek mesiace trvajúcej propagandistickej kampane všetkých druhov svetových, no predovšetkým britských masovokomunikačných prostriedkov, sa nadpolovičnou väčšinou odovzdaných hlasovacích lístkov, za účasti viac ako 70% oprávnených voličov, rozhodli pre vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie.

Tento akt hodnotí Komunistická strana Slovenska ako začiatok verejného vzdoru a odporu radových občanov suverénnej krajiny voči byrokratickým štruktúram Európskej únie presadzujúcim záujmy nadnárodného kapitálu a svetovej finančnej oligarchie. Považujeme to za prejav zdravého vlastenectva a uvedomenia si nielen morálnej sily národa túžiaceho po dosiahnutí takého právneho stavu, aby o veciach, predovšetkým, politického, ekonomického a sociálneho rozvoja vlastnej krajiny mohli rozhodovať občania vlastnej krajiny bez direktív a nariadení byrokratických štruktúr v Bruseli.

KSS túto skutočnosť považuje za začiatok prebúdzania sa národov Európy z informačného balastu zaneseného do ich vedomia prostituujúcimi „nezávislými“ od pravdy, prostriedkami „masovej propagandy" verne slúžiacimi svetovej finančnej oligarchii.

Sme presvedčení, že za Veľkou Britániou budú nasledovať národy ďalších krajín Európy, ktoré sa na základe rozhodnutia svojich občanov vymania spod jarma bruselskej byrokracie.

KSS nie je proti združovaniu sa krajín do rôznych politických či ekonomických združení. Takýto postup chápeme ako nevyhnutný základ pre vytváranie podmienok ďalšieho rozvoja výrobných síl. Ich rozvoj je predpokladom rastu bohatstva krajiny. No KSS je za vytváranie takých nadnárodných organizácií, ktoré by slúžili pre blaho radových občanov daných krajín a nie pre vytváranie ešte väčšieho bohatstva svetovej oligarchie a nadnárodných korporácií.

Žiaľ, Európsku úniu nemôžeme považovať za organizáciu slúžiacu záujmu občanov krajín, ktoré združuje. Aj preto KSS je za vystúpenie Slovenska z tejto byrokratickej, nadnárodnému kapitálu slúžiacej organizácie.

V Bratislave 24. júna 2016

Komunistická strana Slovenska