1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Stanovisko KSS k "Brexitu"

Občania celého sveta, no predovšetkým Európy, sa dnes ráno zobudili no novej, do dnešného dňa pre mnohých, nepredstaviteľnej situácie. Dnes ráno sa dozvedeli, že občania Veľkej Británie, napriek mesiace trvajúcej propagandistickej kampane všetkých druhov svetových, no predovšetkým britských masovokomunikačných prostriedkov, sa nadpolovičnou väčšinou odovzdaných hlasovacích lístkov, za účasti viac ako 70% oprávnených voličov, rozhodli pre vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie.

Tento akt hodnotí Komunistická strana Slovenska ako začiatok verejného vzdoru a odporu radových občanov suverénnej krajiny voči byrokratickým štruktúram Európskej únie presadzujúcim záujmy nadnárodného kapitálu a svetovej finančnej oligarchie. Považujeme to za prejav zdravého vlastenectva a uvedomenia si nielen morálnej sily národa túžiaceho po dosiahnutí takého právneho stavu, aby o veciach, predovšetkým, politického, ekonomického a sociálneho rozvoja vlastnej krajiny mohli rozhodovať občania vlastnej krajiny bez direktív a nariadení byrokratických štruktúr v Bruseli.

KSS túto skutočnosť považuje za začiatok prebúdzania sa národov Európy z informačného balastu zaneseného do ich vedomia prostituujúcimi „nezávislými“ od pravdy, prostriedkami „masovej propagandy" verne slúžiacimi svetovej finančnej oligarchii.

Sme presvedčení, že za Veľkou Britániou budú nasledovať národy ďalších krajín Európy, ktoré sa na základe rozhodnutia svojich občanov vymania spod jarma bruselskej byrokracie.

KSS nie je proti združovaniu sa krajín do rôznych politických či ekonomických združení. Takýto postup chápeme ako nevyhnutný základ pre vytváranie podmienok ďalšieho rozvoja výrobných síl. Ich rozvoj je predpokladom rastu bohatstva krajiny. No KSS je za vytváranie takých nadnárodných organizácií, ktoré by slúžili pre blaho radových občanov daných krajín a nie pre vytváranie ešte väčšieho bohatstva svetovej oligarchie a nadnárodných korporácií.

Žiaľ, Európsku úniu nemôžeme považovať za organizáciu slúžiacu záujmu občanov krajín, ktoré združuje. Aj preto KSS je za vystúpenie Slovenska z tejto byrokratickej, nadnárodnému kapitálu slúžiacej organizácie.

V Bratislave 24. júna 2016

Komunistická strana Slovenska