Program2018-12-04T16:20:04+00:00

PROGRAM

Cieľom Komunistickej strany Slovenska  je vybudovať socializmus – spoločnosť demokratickú, politicky a hospodársky pluralitnú, samosprávnu, prosperujúcu a sociálne spravodlivú, umožňujúcu všetkým pracovať, uplatňovať svoju usilovnosť a nadanie, poskytujúcu každému možnosť aktívne sa podieľať na vytváraní svojej vlastnej budúcnosti, zabezpečujúcu všetkým dôstojný život.

KSS usiluje o to, aby demokratickými metódami prispela k nastoleniu nekapitalistického spoločenského zriadenia, ktoré v prospech pracujúcich bude využívať spojenie predností plánovania s trhovým mechanizmom a výsledky najmodernejšej vedy a techniky.

Za svoj najbližší politický cieľ považuje KSS obnovenie dôvery verejnosti k idei sociálne spravodlivej spoločnosti, ktorá bola v minulosti deformovaná uplatňovaním nedemokratických a byrokratických metód vtedajšou Komunistickou stranou Československa.  Na druhej strane odmieta jednostrannú negáciu všetkého pozitívneho, čo sa v prospech človeka za desaťročia socialistickej výstavby urobilo, ale aj snahy ospravedlňovať chyby a omyly v minulosti. Verí v múdrosť ľudu tejto krajiny, v jeho schopnosti, rozumom a citom  rozpoznať úprimnosť programového snaženia KSS.

KSS je stranou, ktorá sa bezvýhradne stavia za politické, sociálno-ekonomické, kultúrne a národné záujmy všetkých, ktorí sa živia vlastnou prácou, hlásia sa k ideám občianskej slobody na základe demokracie, rovnosti, ľudskej solidarity a sociálnej spravodlivosti. Svojou politickou, sociálnou a spoločenskou podstatou je stranou všetkých poctivo pracujúcich ľudí.  Obhajuje požiadavky a potreby najširších vrstiev obyvateľstva – pracujúcich a nezamestnaných, živnostníkov i drobných a stredných podnikateľov, dôchodcov a mladých ľudí. Podporuje sociálnu a spoločenskú ochranu matiek, žien, detí, mládeže a rodičovstva. Pôsobí na základe samosprávnych princípov a širokej vnútrostraníckej demokracie.

KSS sa hlási k princípom parlamentnej demokracii  a chce svoj program uskutočňovať v záujme rozširovania ľudských práv a slobôd. Tento záujem je v podmienkach triedne rozdeleného sveta prejavom úsilia o naplnenie všeľudských hodnôt. Môže sa uskutočňovať len prostredníctvom občanov samotných, ak ho príjmu za svoj a ak sa stane programom ich činnosti. KSS chce k tomu získať podporu všetkých poctivo zmýšľajúcich ľudí.

PROGRAM

Stiahnite si celý PDF program Komunistickej strany Slovenska.

PROGRAM KSS

CIELE O KTORÉ USILUJE KSS

Vývoj ľudskej civilizácie je historicky spojený s hľadaním optimálneho spoločenského systému, ktorý by uspokojil túžby ľudí po sociálnej spravodlivosti a šťastí. Tento proces pokračuje. Vývoj ukázal, že ani socializmus 20. storočia, aj keď priniesol mnoho pozitívneho, tento ideál nesplnil.

Riešením nie je ani spoločenský systém, ktorý spočíva v absolutizácií súkromného vlastníctva a trhového mechanizmu. Existenciu kapitalistických vzťahov na Slovensku KSS rozhodne odmieta. Je v úplnom protirečení s našim konečným cieľom.

Spoločenský systém, o ktorý sa KSS usiluje, je systém zbavený zjednodušených predstáv a subjektivizmu. Chápe ho ako spoločnosť nielen sociálne spravodlivú, ale aj skutočne humánnu, v ktorej nie majetok, ale postavenie človeka, uspokojovanie jeho potrieb na materiálnej a duchovnej úrovni, medziľudské vzťahy, rozumné využívanie vedecko-technického rozvoja a životného prostredia sa stanú prvoradým záujmom ľudskej spoločnosti. Takýto systém je socializmus.

Spoločnosť, o ktorú KSS usiluje, bude založená na hospodárskej a politickej pluralite, na existencii súkromného, spoločenského a štátneho vlastníctva. K dosiahnutiu tohto cieľa je potrebné odstránenie výlučnosti súkromného vlastníctva kapitálu, ktorý produkuje vládu bohatej menšiny nad väčšinou spoločnosti.

Občan Slovenskej republiky je otrokom cudzieho a domáceho kapitálu, otrokom pôžičiek a úverov a nie slobodným občanom.

Za základnú formu politického systému Slovenskej republiky považuje KSS demokraciu a politický pluralizmus.

Hlavnou formou vládnutia bude ľudová samospráva v plnej rôznorodosti jej foriem.

KSS pokladá rešpektovanie Ústavy SR a zákonov Slovenskej republiky za samozrejmosť fungovania právneho štátu. Zákony však musia byť tvorené v prospech väčšiny občanov štátu, nie v záujme vytipovaných finančných, priemyselných či oligarchicko-špekulatívnych skupín a jednotlivcov. Občania pred zákonom si musia byť rovní! Preto KSS chce byť pri tvorbe práva, ktoré umožní výstavbu suverénnej sociálne spravodlivej spoločnosti.

Za dôležitý predpoklad realizácie princípu právneho štátu považujeme skutočné garantovanie ľudských práv a slobôd pre všetkých občanov bez výnimky. KSS je proti akejkoľvek diskriminácii občanov pre ich sociálne postavenie, politické presvedčenie, náboženstvo, rasu, národnosť alebo pohlavie, ako aj proti obmedzeniu z akýchkoľvek dôvodov v práve na vzdelanie, na ochranu zdravia a na kultúrny rozvoj.

Slovenská republika je vlasťou a domovom Slovákov, ale aj všetkých príslušníkov národností a etnických skupín žijúcich na jej území. Preto sa KSS zasadzuje o rovnoprávne postavenie všetkých občanov Slovenskej republiky bez rozdielu a v duchu zásad internacionalizmu vystupuje proti prejavom nacionalizmu, separatizmu a iredentizmu.

V bezpečnostnej politike je KSS za sprísnenie právnych noriem na ochranu obyvateľstva proti neustále sa zvyšujúcej kriminalite. Zároveň je za predchádzanie kriminalite, predovšetkým odstraňovaním jej sociálno-ekonomických koreňov. Je za sprísnenie trestov za zvlášť nebezpečné a brutálne kriminálne trestné činy.

KSS je presvedčená, že výkonnosť ekonomiky a jej rozvoj závisí od všestranného a slobodného uplatnenia talentu a schopnosti každého jednotlivca. Za dôležitý krok k dosiahnutiu tohto cieľa považuje socialistickú trhovú ekonomiku, opierajúcu sa o ekonomickú demokraciu a o rovnoprávne využívanie prednosti plánovania, trhového mechanizmu a tovarovo peňažných vzťahov.

Budeme presadzovať národné a štátne záujmy Slovenska a to aj vytvorením zmiešaného hospodárstva, obnovením štátnych podnikov a bánk, odstránením zahraničnej ekonomickej okupácie, znížením zadlženia a zabezpečením demokracie pre všetkých.

Cieľom KSS je urýchlené zvýšenie podielu štátnych podnikov a štátneho podnikania v ekonomike Slovenska, tým získanie zdrojov na zabezpečenie vyšších dôchodkov, bezplatného zdravotníctva, dostupnosti bývania, rozvoj vedy, modernizáciu školstva a dôstojné sociálne zabezpečenie.

Nevyhnutnou podmienkou materiálneho zabezpečenia našich ľudí je aj odzbrojenie finančnej moci, ktorú súkromné banky zneužívajú na dosahovanie nadmerných ziskov vysokými úrokmi pri pôžičkách a nízkymi úrokmi pri sporení. Preto KSS požaduje doplnenie finančného systému o silnú štátnu banku a štátnu poisťovňu, aby bola zabezpečená pluralita, konkurencia a aby boli naši občania chránení pred ochudobňovaním. Len spravodlivé rozdelenie zisku povedie k lepšiemu zabezpečovaniu potrieb občanov.

Výsledkom nových progresívnych, ekonomických vzťahov musí byť vytvorenie systému, v ktorom výrobca bude zároveň vlastníkom, alebo spolupodielnikom na výsledkoch práce. Ide o to, aby postupne vznikol sektor založený na samosprávnom princípe vlastníctva, schopný efektívne súťažiť s ostatnými formami podnikania.

KSS je zásadne proti pokračujúcemu výpredaju národného majetku zahraničnému kapitálu, ako aj proti daňovým prázdninám, udeľovaným zahraničným investorom.

Zasadzuje sa za bezpodmienečné a dôsledné prešetrenie a prehodnotenie privatizácie realizovanej po roku 1989. Sme za zavedenie progresívnej dane pre najbohatšie subjekty podnikajúce na Slovensku.

KSS je v procese zmeny vlastníckych vzťahov za rešpektovanie plurality a rovnoprávnosti vlastníckych foriem, od ekonomického prenájmu podnikov samosprávnym zamestnaneckým kolektívom, cez družstvá, komunálne vlastníctvo, zamestnanecké akcie, až po štátne či drobné a stredné podnikanie. Účasť zahraničného kapitálu v ekonomike Slovenska pokladá KSS za prínos len vtedy, ak znamená rozvoj konkrétneho podniku, jeho modernizáciu, zvýšenie produktivity práce, miezd a zamestnanosti. Štát by však mal v takýchto podnikoch disponovať rozhodujúcimi kontrolnými mechanizmami, kombinovanými s kontrolnými mechanizmami zamestnancov.

V poľnohospodárstve považujeme za dôležitú podporu poľnohospodárskych družstiev a iných skupinových foriem poľnohospodárskej činnosti, ktorých cieľom má byť zabezpečenie vlastných, dostatočne kvalitných, zdraviu nezávadných potravín. Štát musí účelovou subvenčnou, dotačnou a úverovou politikou tomuto všeobecne napomáhať.

KSS považuje za dôležité v čo najkratšom období zastaviť prehlbovanie regionálnych rozdielov a pristúpiť k ich efektívnemu odstraňovaniu, predovšetkým uplatňovaním už spomenutých ekonomických opatrení. V rámci samosprávneho usporiadania bude KSS presadzovať koncepciu troch samosprávnych krajov a osobitného štatútu Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky.

KSS zdôrazňuje, že za sociálnu politiku nesie plnú zodpovednosť štát. Jeho funkcia je v tejto oblasti nezastupiteľná. Štátna sociálna politika má podporovať pracovné výkony a ich oceňovanie, nielen zmierňovať dopady sociálnej diferenciácie.

Dôležitou podmienkou sociálnej politiky musí byť, že nebude len jednostrannou povinnosťou štátu voči občanom, ale aj naopak a že nemôže byť zneužívaná.

Sústava zdravotného, dôchodkového a sociálneho poistenia musí zabezpečiť potrebnú starostlivosť o občanov, ktorí na ňu majú nárok.

Rovnaký dôraz kladie KSS na zabezpečenie starostlivosti o invalidov a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou. Mladé rodiny nemôžu byť odkázané len na pomoc rodičov. Dôležitú úlohu pri zlepšovaní ich životných podmienok musí prevziať štát. Práve štát musí mladým rodinám pomôcť pri riešení otázok súvisiacich s dostupným bývaním a akceptovať skutočnosť, že trh v oblasti bytovej politiky zlyhal. Musí vytvoriť podmienky pre naprávanie súčasného stavu.

KSS odsudzuje nezamestnanosť. Existujúci stav je zločin proti ľudskosti. Nezamestnanosť je svedectvom, že najzakladanejšie ľudské právo je znevážené. Zdravotnícka starostlivosť a základné lieky musia byť bezplatné a prístupné pre všetkých občanov, bez rozdielu ich spoločenského postavenia.

Vzťah človeka k prírode považuje KSS za jeden z najzakladanejších vzťahov, do ktorých človek vstupuje. Ignorovanie prírodných faktorov spoločenského vývoja a ekológie už má obrovské následky. KSS považuje za potrebné radikálne zmeniť prístup k problému vzťahu človeka a prírody. Ochrana prírody na Slovensku je nedostatočná a vážne ohrozená. V národných parkoch sa uplatňujú koristnícke trhové vzťahy, ktoré narušujú prirodzený vzťah človeka k prírode a jej ochrane. Výstavba hotelov, zjazdoviek sú toho svedectvom. Ide o biznis, o vysoké zisky za každú cenu na úkor drancovania prírody. Budeme usilovať o dokončenie zonácie Vysokých a Nízkych Tatier v prospech prírody, pracujúcich, detí a mládeže.

KSS je presvedčená, že doteraz prevažujúce koncepcie ochrany prírody koreniace v odtrhnutosti človeka a prírody, ktorú nemilosrdne využíva, aby ju potom pokrytecky chránil, treba nahradiť koncepciou rozumného spolužitia človeka a prírody – koncepciou trvalo udržateľného rozvoja a zachovania biodiverzity na zemi.

V oblasti duchovného života spoločnosti vychádza KSS z koncepcie ideovej tolerantnosti a práva na vlastný názor, bez výnimky. Bude presadzovať, aby neznášanlivosť a netolerantnosť, ktoré majú tendenciu materializovať sa v postihovaní ľudí iného názoru nahradila tolerantnosť, ako východisko a dôležitý atribút demokracie.

Za záruku slobodnej voľby svetonázoru považuje štát, ktorý by mal byť spoločenskou inštitúciou stojacou mimo cirkvi a náboženských sporov. Ak má štát túto úlohu splniť, je nevyhnutná jeho odluka od cirkvi a zo strany cirkvi akceptovanie zákonov štátu.

KSS je za slobodu vierovyznania, za zachovanie tradičných kresťanských hodnôt, náboženských objektov a kultúrnych pamiatok, ako odkazu našich predkov a tradičných duchovných i materiálnych hodnôt ľudu na území Slovenska.

KSS usiluje o to, aby vzdelanie bolo prístupné pre každého, pričom jeho základný rozsah, od najnižších stupňov až po vysokoškolské štúdium bolo bezplatné. Prístup k vzdelaniu nesmie byť obmedzený z dôvodu svetonázoru, národnosti, rasy a politickej príslušnosti, ani nedostatku finančných prostriedkov. Školy by mali byť príkladom slobody myslenia, tolerantnosti, úcty k schopnostiam a talentu. Za základ školskej sústavy považuje KSS štátne školy. Za nevyhnutný považuje rozvoj a podporu predškolských zariadení.

Ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj Slovenskej republiky nie je možný bez rozvoja vedy. KSS odsudzuje súčasnú deštrukčnú politiku štátu voči vedeckovýskumnej základni. Zachovanie a ďalší proporcionálny rozvoj základného a aplikovaného výskumu je základom technologického rozvoja a úrovne všetkých odvetví našej spoločnosti. Musí byť v centre pozornosti nielen štátu, ale i podnikovej sféry.

KSS je proti akémukoľvek znevažovaniu kultúrnych hodnôt ľudstva, slovenského národa a to aj tých, ktoré boli vytvorené v povojnovom období. Podporuje slobodný rozvoj kultúry a umenia. Rozvoj kultúry a umenia nemôže byť zabezpečený na nehumánnej komercializácii, ale na základe výrazne podpornej politiky štátu. KSS je proti rozpredaju kultúrnych hodnôt Slovenska do zahraničia, ale i proti importu brakovej a úpadkovej produkcie.

KSS bude žiadať, aby rozhlas a televízia Slovenska ako aj ostatné mediálne a informačné prostriedky dôsledne a objektívne informovali občanov. V záujme upevňovania zdravia všetkých vrstiev spoločnosti bude požadovať vytvorenie možnosti pre rozvoj športu a jeho dotáciu zo štátneho rozpočtu.

V súčasnom svete, ktorý je neustále sužovaný hlbokými rozpormi moci a závislosti, bohatstva a chudoby vychádza KSS zo svojej spoluzodpovednosti za problémy presahujúce hranice jednotlivých štátov, za osudy ďalších národov a spoločenstiev, za ďalšie utváranie mierového svetového systému. Chce trvale – aj napriek svojim obmedzeným možnostiam – napomáhať procesom sociálnej emancipácie vo svete, mierovému riešeniu konfliktov, rozvoju celosvetovej bezpečnosti a ozdraveniu globálnych ekosystémov. KSS podporuje požiadavky na vytvorenie nového, spravodlivého ekonomického a informačného poriadku na celom svete.

Je si vedomá toho, že cesta zvládnutia globálnych problémov je i cestou otvárania perspektív socializmu vo svete. V medzinárodnej politike KSS podporuje všetky procesy smerujúce k upevneniu mieru, zvýšeniu medzinárodnej bezpečnosti, rozvoju medzinárodnej spolupráce medzi všetkými štátmi a národmi, posilneniu suverenity a integrity Slovenska. Právo slobodnej voľby politického i hospodárskeho a sociálneho usporiadania a ďalšieho rozvoja národov považuje KSS za nutné kodifikovať do záväznej medzinárodnej normy.

KSS je zásadne proti akémukoľvek zasahovaniu do štátnej suverenity Slovenska nadnárodnými štruktúrami a organizáciami proti vôli jej občanov.

KSS odmieta v medzinárodnej politike blokové zabezpečovanie bezpečnosti a stability a je za celoeurópsky a celosvetový systém dôvery a spolupráce, bez akýchkoľvek vojenských blokov. Je za riešenie vznikajúcich národných a národnostných konfliktov mierovým rokovaním rešpektujúcim záujmy a práva všetkých zúčastnených strán. Odmieta ekonomickú okupáciu a hlási sa k rovnoprávnym zahraničným vzťahom. Ich obsahom musí by vzostup materiálnej a duchovnej úrovne, posilnenie osobných slobôd občanov, národnej svojbytnosti a štátnej zvrchovanosti.

KSS usiluje o rovnoprávne medzinárodné postavenie Slovenskej republiky. Presadzuje odvolanie slovenských vojakov z tých zahraničných misií, ktoré nie sú schválené Bezpečnostnou Radou OSN a sú nástrojom agresivity a zištných záujmov USA, niektorých štátov EÚ a NATO. KSS je za vypísanie referenda o vystúpení z agresívneho militaristického vojenského bloku NATO. KSS je proti členstvu Slovenskej republiky v NATO a podporuje myšlienku neutrality Slovenska uznanej a garantovanej medzinárodnými organizáciami.

V úsilí riešiť súčasné problémy migračnej politiky požaduje pomenovať príčiny migrácie a až potom riešiť jej dôsledky. Z pohľadu KSS je migrácia dlhodobou záležitosťou a je dôsledkom desiatkami rokov koloniálneho vykorisťovania a podpory rozvratných procesov v krajinách Afriky a Blízkeho východu. Zbedačenie týchto krajín, nastolenie chaosu, biedy a beznádeje je dielom dobyvateľov, ktorí vojnovými akciami vyháňajú občanov zo svojich krajín. KSS presadzuje zásadu: – kto spôsobil príčinu, ten je povinný aj riešiť následky a rozhodujúcou mierou prispieť k odstráneniu súčasných problémov v zbedačených krajinách.

Komunistická strana Slovenska privíta záujem, aktivitu a angažovanosť každého občana Slovenskej republiky, ktorý prejaví záujem stať sa členom KSS.

STAŇ SA ČLENOM